Untitled

nplg.gov.ge

Untitled

AHSJCFYB ZBFYZDTKF

[t,ekb ,jylj lf eahjcrkfctkb ujuj-,bzt,bc fmfat,ekb ueylb

ithxf [tks7 sjdkib fvjufyukekt,c kj.t,b lfcobskt,jlfs6

svf xfvjikjlfs6 nrfhwfkt,lyty6 bpybmt,jlyty7 vth[t,pt

t.fhf xfyst,b lf gfknjt,b7

vbf,b]t,lf nfyvfqfkb zflht,bc [tbdfyib ,jylj lf erfy hxt-

,jlf uf[tdt,ekb ,fast,bfyt,bc ufjwt,f6 .vfodbkt,bc bhjybekb

ufvj[tldf7

_ ,jhbf vfhxbtkj,c6 ,jhbf vfhxbtkj,c= _ ufvjfhrdbf

abmht,blfy ,jylj ,jif mfkbc mjsmjsvf7 mexbc cffsb rdkfdbylt,ehfl

jhbc yf[tdfhpt ufitit,ekb.j7

sfdbceakt,bc vtw[ht lqtc ,jylj fkb’jybf rfyf[lbkbdbs

ufvjdblf cfgfhbrvf[thjlfy7 wtw[kb trblt,jlf ybrfgcf lf

.,t,pt7 sfd,hec f[dtdlf cfvvfub jltrjkjybc ceyb7 zflht,bc [tbdfyib

bctd ueylfj,lyty vjcofdktt,b7 xfyst,c e,fueyt,lyty thsvfytsc7

.dtkfathc afhfdlf vfsb ;bdbk-[bdbkb7

_ fct fh c]j,bf9 _ es[hf odthuf,eh’uyekvf ajnjuhfavf6

_ f[kf of[lf mdt.fyf6 sjhtv gbhdtk vjgfhcdfpt aekc dby uflfuf[ltdbyt,lf

xdtyc lhjc7

’dtkbc’dtk6 zbkbc cfdfh’tkib vj[th[t,ekfl vjfsfdcf rkbtynb7

lfcec[ek cf[tpt yfseht,bc cbs,j tfvf ,jyljc7 sdfkc

czhblf rfirfif cbyfskt6 vfuhfv mesesjt,c vfbyw fh f[fv[fvt,lf7

infnbdpt lfvfuht,ekb ajnjfgfhfnbcrty ofrtktyfdlf vtcehfst7

jlyfd vfh]dybd uflf[fht sfdbj6 fybiyf [tkbs7

_ gfcgjhnbcfsdbc lf cfv[tlhj ,bktsbcfsdbc6 fhf9= _ rbs-

[f ajnjuhfavf6 hjwf j,btmnbdblfy 2xbnb ufvjahbylf37 lfkfmfdt,ek

vfublfcsfy crfvbfyfl vb[hbubylf lf [essevybfybc lf-

[ehlfdt,fc fvfjl lfeo.j ]f[bhb7

_ jlf6 rbltd fb6 fv ajhvfnbc7 2jqjyl lqtc ufxevlb6

xtvb [fshbs ufxevlb= cf,hfkj uflbf7 fh ufvjedblf pdfdbc

itxtht,f37 [ehlf cfzbhj fh fhbc7

xfysblfy ;byb fysfhbc cneltynj,bclhjbyltkb ajnjt,b

vb.jkt,bs fvjfkfuf ,jyljv7

_ xbyt,ekb yfveitdfhbf7 hjujh ityf[ekf9= cfl bcbyb lf

cfl _ xdty= [dfk fv lhjc ufvjvbfht lf vskfl fvudfhb se dthf6

bmyt, vbvcufdct,ekb vfbyw lfuf[dtlhj6 _ smdf lf sdfkvjzenekvf

uffwbkf .vfodbkb rfhbc zhbkib fkfy’ekb sjdktsbcrty7

2nfyvf .dtkfathb euh’yj7

141

More magazines by this user
Similar magazines