Untitled

nplg.gov.ge

Untitled

UEHB JNJ,FBF

;byb7 cfl vtwybthekb sdfkcfphbcb lf cfl _ xdtybvtsmb7

[j[6 rfwbzfvbt,ib vfupfdybyt, vtht rjxbfc fyutkjp

,fqfyfc-vtsmb7

yese vfhskfw qvthsfl vsdkbc9= vcjakbj cekb= f,cjkbnehb

ujyb=

zbzbf mj,fkbf7 faiei6 hf lqti vjdtizfhbs9= ityic

vfqf;bfib bi lfujuvfyt,i f[kf7

rjxbf7 hjujh6 wbhb,bf lfybiytc xtvb vfqfpbbc ufvutl9

rjkb zfybf7 v6 xtvb= ubrdbhc6 vj[cyf hjv ufrvfhtc9=

dby babmht,lf6 fctsb .jxfqb se ufvjlut,jlf= ityb dfkb

cek vbc[fk-vbc[fk fvjbqj7 rfgbrb fhfdbc itfhxbyf=

zfzbf mj,fkbf7 f,f6 rfxj= f[kf eaekjl fifysbi qthj

dth zfvjudbqbf bmblfy7

rjkb zfybf7 fhw uftvn.eyt,f= uekrtsbkj,f vtcvbc6

vfuhfv vskfl fctsb9=

zfzbf mj,fkbf7 vfxfkji6 vfxfkji6 xjnf aeki vjdfmext,

lf vtht dyf[js dby_ dbij7

rjxbf7 xxx7 rbltd fmts vtvemht,f9= vjdrkfd ufsf[cbht,ekc7

;byb7 ’byfdc6 yehfahbc utibybf7 vfbyw hfj irdbsby-

[tv9=

rjkb zfybf7 lfvb,heylt,f idbksfy thsfl lf [jv

rfhub6 fhflf6 .dtkfathb sfdbc sfdc lff,hfkjcj7 bct6

rfwvf hjv smdfc6 cfnfy]jib lfcf,txfdt,kfl rb fh ufxtybkf

bc ,fdidb7 cfl dt’t,j f[kf cfvuktt,b9

;byb7 tct bub6 se fh itbult,bfy6 lffdkt,s [tkc lf

ofb.dfys6 vfuhfv ofklb hjv fh ufmds9=

rjkb zfybf7 hjvtkb ofklb9

;byb7 hjvtkb6 xtvj rjkb lf fvfc obyfs meckb hjv

uflfvbcthf jyo.dtibfib stdpfj,bc lhjc7 [jv .fdc lehe6

vfhnj[tkf mfkc ufcfphltkfl tutw t.jaf777 rb lfbdbo.jc=

ufbuts9= fvtt,pt ths[tk lf cfvelfvjl vjdhxbs

cfe,fhc7 fk,fs6 sdfkbs fybiyf xtvrty37

lhj uflbjlf6 vfuhfv ,jylj fkb’jybfc uekib cfnfy]jtkt,bc

cb,hfkekb ths[tkfw fh ufafxeyt,ekf7

2’fqkb rjzkj,bs fh vjrdlt,f7 yf[jy6 hjujhb .jabkf fs-

142

More magazines by this user
Similar magazines