Untitled

nplg.gov.ge

Untitled

UEHB JNJ,FBF

vzbhlt,jlf7 2rtybf* 7 stshb vsf7 lblb fv,fdb6 vjdktyt,c se decoht,=3

_ vfudbfylt,f cfvcf[ehib lf dxmfhj,7 bc uf,enekb rb ,fqbc

tpjib fqvfhsekb sjdkbc ,f,ebcrty vbbotdc7 xfr,txbk aeyseifc

lblbc fv,bs eodlbc7

ufvjvfhsdb6 vfvbrjj6 t[dtot,f7 ’kbdc vjdfijht bmfehj,fc7

ufvutv vbs[hf vtht6 vjcekf oe[tk dbqfw ithtrbkb6 lfhf]b ufeqdb’t,bf6

ybxf,b lf wjw[b ufvjehsvtdbf6 ,bkbrt,b lfe[dtnbf

lf tc cfahs[j,tkf lfe.elt,bfj7 dth eylf b.jc lfkfut,ekbj6

smdf lf cfatsmtkpt sbsb lfbnhbfkf7 ofhvjublutybf6 cfresfhb

rfiyt itvje[dtdbf sjdkbc ,f,efcsdbc .tkpt6 cfresfhb6 ’dbhafcb

,todbc melb lfe[ehfdc sfdpt6 otqfy hjv vbcf[cjdht bctsb

[essevybfyb exemybf lfhf]bcfsdbc6 sfy fhfdby ffofgyjc tctyb6

sjhtv vt dbwb lf xtvvf rfwj,fvfj6 lfvemht,bfj sdfkt,bc ,hbfkbs7

lfvqegfj mfkb7 afy]ht,bcrty vbvf[tlf7 it]ueat,ekb.dyty

bm xtvcfdbs vjewktkt,bc gfnfht,b lf sjdkbc ,f,efcsfy vbylfj6

qhbfkt,lyty uf,vekfl7

wfvtnb lqtf6 hfw xdblvtnbc uf[lfh[fh6 fct hjv6 udfhbc ufvjwdkfvlt

udfhbfyb kjlbyb vjubotdc6 _ ufbwbyf svfcgtnfrvf6

_ fv eakt,fc sdhfvtnb okbc vjmfkfmtc fybzt,c rfyjyb7 se ufbynthtct,c6

futhff cbf lf uflffsdfkbtht .jdtk itvs[dtdbcfsdbc7

sf,f[bc aehwkt,c lf afymfhc e,jlbijl lfcodlf ,jylj7

[vfvfqkf rbs[ekj,lf lf bothlf7

_ ufyw[flt,f7 jhb wfkb ajnjcehfsb tmdcb w[hfpt7 2dfdf6

,f,fbf3 fdnj,bjuhfabf7 wyj,f cfw[jdht,tkb flubkblfy7 fntcnfnbc

fckb7 gfcgjhnbc fckb7 cfv[tlhj ,bktsb7 wyj,f uflfcf-

[flbc itcf[t, cfcjakj cf,zjlfy7 tc hfqff9= _ lfhlbvfylekfl

xft’bf ]ttkb7

_ vfu cf,esc udfhbc ufvjwdkbc ths-ths vjnbdib itfmdc cbw-

[flt7 bmyt, lfdfkt,ekbf vjmfkfmt cf[tkvobaj [fpbybcufy lf

weqkenj,c sfdbc zrebs6 fsfct,bc vbsdbct,f coflbf7

_ jjj9= hfbvbkbwbbc lfcrdyf7 lf,flt,bc fmnbc fckb7 lf,flt,bc

vjovj,bc fckb7 htcge,kbrehb vvfxbc fhmbdblfy vbqt,ekb

lf,flt,bc fmnbc fckb7 tc hf [fsf,fkf .jabkf7 fckt,cfw smdty

ufcwtvs [jkvt9=

_ fhf6 fckt,c yjnfhbecb fvnrbwt,c ltlyt,bc cfae’dtkpt7

vjvbotht fm [tkb7 tctw ityb lf,flt,bc vjovj,f7

144

More magazines by this user
Similar magazines