Untitled

nplg.gov.ge

Untitled

AHSJCFYB ZBFYZDTKF

kb t[est,jlf7 rdkfd sfdxfqeyekb vbcltdlf vjkbgek nhjnefhc

lf ,fuf-,fqbc lf,vek zbirfhsfy bcts lhjc fqvjxylt-

,jlf6 hjwf gfnfht,b iby vb .fdlfs vij,kt,c7 a[ereybs6 ghfyzdf-rjgobj,bs

esdfksdfkt,lyty ,jyljc ibyf,thf fqvphltkvfcofdkt,tk,b6

kf,fcfdbs vjsbvsbvt ufvut6 vfc vthtw6 hfw [esnjybfyb

fdpb cfodfdbs ufegbgbylfs6 lfhf]bc ]b[ehib fhfthsb

vjcfrbs[b lfe[dl;fs ewyfehb .vfodbkbcfufy8 vfc vthtw6 hfw cfvrdbhbfyb

sjdf vbo.yfhlf6 vfcekluvekt,ekvf vptv bctd ufvjb-

[tlf6 yf,fhlyvf byntycbehb lyj,f bo.j ,fhibw6 vsfptw8 hjwf

vj[ibhlf pdfd-vto.thb lf .dtkfc vjcfkjlytkb o.fklblj,f trthf

gbhpt7

cfqfvjdlt,jlf cohfafl lf bctd sfdblfy bo.t,jlf ,jyljc

vfhfsjyekb nfy]df-ofvt,f7

flvbybcnhfnjhc e[fvc fytuljnc e.dt,jlf cfcnevhjc cf[tvjs[egyekb

vfhufhbnf ujnbt7 knjkdbkb vtcfvt cfhsekpt

fbshtdlf nfyc7 vjhbut ufcfqt,c vbfojlt,lf7

_ yjvhbc fct lfeltdhfl vbnjdt,f itb’kt,f9= _ cf.dtlehj,lf

ofh,it.hbkb lf .vfodbkcfw cbn.df tx[bht,jlf .tkib7

vfibydt cgjhnekb xfysbcfrty uffmfyt,lf [tkc7 f[fkb lfcnblfy

[essevybfyc fvjf’hj,lf lf .dtkfathb sfdbc rfkfgjnc e,heylt,jlf7

bct6 cbvfhskt hjv bsmdfc6 vjvcf[eht gthcjyfkbcufy .ehflqt,f

fh frklf ,jyljc7 bv lqtt,ib f[fksf[fkb ntktdbpjhb lfelutc7

vfwbdfhb ufvjntybkb b.j [bkbs6 it,jkbkb ’t[dbs6 odtyt,bsf

lf qdbyjt,bs7 rdbhfib jh]th ewdkblyty stshtekc7 cf.dfdbktib

wbyw[fkb vb[frt,b tkfuf cek7

vjudbfyt,bs6 hjwf mfkfmib vj’hfj,f vbo.yfhlt,jlf6 vbc yjvthib

itvjkfult,jlyty vjhbutt,b7 ,jylj lblbc fv,bc vfcgby’kj,lf

cnevht,c7 bycnbymnehfl frtst,lf fvfc6 vfuhfv hjltcfw

rfvtkbt,bfyb bc rehnbpfyb at[c fbshtdlf6 .eht,fvlt ofvjzfh-

[fkt,ekb .vfodbkb kjubypt ofvjodt,jlf6 rtlkbcfrty uflf,heylt,jlf

lf mdbifib sfdxfhuek cbhfmktvfcfdbs vfyfvlt b.j

ufnheyekb6 cfyfv rfhb zhbfkbs fh vbb[eht,jlf7

_ hjujhb abuehf vfmdc9= _ rbs[f ths[tk f,fpfyfib itcdkbc

cf,f,bs ehw[dfl ufibidkt,ekvf ltlfrfwvf7

_ abuehbcf hf vjuf[ctyjs6 vfuhfv fb6 rjhctnb kf kbab lb-

147

More magazines by this user
Similar magazines