Untitled

nplg.gov.ge

Untitled

UEHB JNJ,FBF

yty vtdfkt jabwbfynt,b _ vfhbf lf vfulf7 cfgfnbj .fhfekib

thsvfytsc wdkblyty htcnjhfyt,bc v’bvt ojybc lbhtmnjh-dtifgt,b6

cfcflbkjt,bc cfiefkj ojybc ufvutqkfdt,b

lf cfvodflt-cf[fitt,bcf se rbjcr-]b[eht,bc mdtvce,emb

ojybc odhbkat[j,f7

trkbc udhudbybc yfwdkfl f[fkufphlf wf,fjsbc vfqfkb

ie,kbc itcfvrj,fl vja[trbk bmyf ,jcnytekbc yfvechtdb c[dflfc[df

vfublblfy7

qdbyjwehdbkb vfw[jdhbc w[tlfhb )% cffspt ufvjcdtyt-

,ek bmyf 2jlbibc3 cdtnt,bfy lfh,fpblfy7 lfjs[bkb vhtdkbc

rjhnt;c [tkv’qdfytkj,lf cgbhnbc jcnfnb ktcnf ctcmehbf6

[jkj ,fklf[byc oby vbe’qjlf lfpvbh mf’fybf nthtc

,j[j[bs [tkib6 hjvtkibw ctdlbfyfl ;qfheyt,lf c[dflfc[df

tgjmbc ]by]bkt,b lf jhlty-vtlkt,b7 .hvf eakbc w[tlfhb

)% cffscf lf #$ oespt vbcdtyt,ek bmyf 2j,kt,bc3 tpjcsfy6

cflfw lbl[tsmdt,bs tyesesmvtk ufyw[hjvf udfutvf eytnfhtcvf

fsjhvtn vjofatc lf fqlujvbc cf,tlbcothj vbhf;b cf-

,jkjjl hjv ufafynekb.j6 vj[lf udfvbc cf[tklf[tkj rhtvfwbf6

hjvkbc itvltu6 cek hfqfw6 ifvgfyehb ,jskb athakb6

uflfidt,ek bmyf eknhfnjmcbreh x[jeibfib7

kjsvfyb;t,bcf lf kjsajst,bc eafkseakbc6 ubjhub

ubjhubc ’t [fysfhb’bc erdlfdcf.jafl uflfo.lf5 fvbthblfy

2rex[j,jyec3 e,ybc vbvlt,fht ecf[tkj mexf lf 1* qdbyj ithfw[ek

bmyfy ovbylfyt,fl7

t,h’fyjs htcnjhfy-cfcflbkjt,bc flvbybcnhfwbt,c yt-

,bcvbthb vfhrbc cfhtfkbpfwbj qdbyjc $) lqbc ufyvfdkj,fib

xffwdfy ifdb ’f’t,b6 [jkj hfw itt[t,f cfrehs[c6 .jdtkb

sdbc @@-ib lbtnehb vfublf lftsvjc cekbc vjcf[ctybt,kfl7

peulblbc kjssf ghtpblbevb6 cgbhnbc jcnfnt,b6 jcnfnj,bc

rfylblfnt,b6 gbhdtksfyhbujcfyb lf vtjhtsfyhbujcfyb

kjst,b7

cfvtlbwbyj lfcrdyf5 kjsvfyb;t,bcf lf kjsajst,bc ufyevtjht,tkb

vj’qdhbc6 ubjhub ubjhubc ’t [fysfhb’bc cbrdlbkb

ufvjbodbf fhf js[vf kejcvfyvf6 hjujhw fvfc pjubthst,b

beo.t,bfy6 fhfvtl ndbyib thsb .fyob qdbybc xfmwtdfv _

150

More magazines by this user
Similar magazines