Untitled

nplg.gov.ge

Untitled

AHSJCFYB ZBFYZDTKF

ht,ekb rfwt,b7 cekueybs cfdct rfcht,bsf lf sfakbs ufkbgkbgt,ekb

,bljyt,bs lfndbhsekb ehvbc rjajpt ,jylj b]lf7

vbc sdfkoby bct ecb[fhekjl vbpjpbyj,lyty rfvtxt,b6 hjv

uekb erdlt,jlf6 bwjlf6 cfo.kt,c .dtkfathb yfuh’yj,b mjylfs7

bv qfvtc fysfhbt,sfy uffstyt,lyty7 lbkbs ,eqfknthbfib

ufeyfqlt,lyty se fhf aekc6 w[tyt,c lf rjxbfc uekqbf vfcgby-

’kt,c lfenjdt,lyty7 sdbsjy jcnfnb lf itubhlb rb ndbhsbfyfl

cfrjkvtehytj ,fphbcrty ufcotdlyty lf hfvltycfvt cffsib

[tkc lfbwkblyty7

ths[fyc mfkfmib b[tnbfkt,lyty6 cfzbhj ybdst,cf lf cehcfsc

b.bllyty7 rfafylfhf sth’cfw itedkblyty7 ajnjuhfacfw

tf[kt,jlyty7 hfbjyekb ,b,kbjstrblfy obuyt,c ufvjbothlyty7

vjhxtybkb aekb ,jyljc cf[tkpt itvyf[dtk cfkfhjib it -

mjylf ;byb fysfhc7

cfpjufljt,fc vjo.dtnbk .vfodbkc cohfafl ,tphlt,jlf

ufyc[dfdt,ekb ufhtvj7 tybsesmvtkb ctdlf t’fkt,jlf7 ecb[fhekjl

evpthlf zbfyzdtkt,bdbs lfafweht,ek [fk[c6 mdfatybkt,c6

jyrfyblfy vjxmfaeyt o.fkc6 zflht,bc [tbdfyc6 fcafknpt

vjchbfkt vfymfyt,c6 njkt,bc ;hbfvekc crjkbc cnflbjypt7

cf[tkjpt tmfxt,jlf vfcofdkt,tkc lf sdfkb cek cfnfy-

]jcrty tzbhf6 cflfw w[flbcf lf bhtfkehbc yf]dfhb mdt.fyf

tkjlf bckt,bc cbcbybs6 ,f.f.t,bc .ehbcofvqt,b .b.bybs6 rfvtxt,bc

ofhqdybclhjbyltkb .hj.bybs6 xfifv,ekb cfvfh[t,bs6

cfsfyflj fgfhfnehbs fqzehdbkb kf,jhfnjhbbsf lf cfwltkb

vbyldht,bs7

yfvldbkb w[jdht,f gfnfhf abkjcjajcbc wyj,btht,fc yfrkt,fl

tcflfut,jlf7 fvbnjvfw fhblt,lf sfdc 2rf,bytnehb veifj,bs

mfywufo.dtnbk3 sfyfvlt,j,bc gbht,cfw6 ufmcet,ekb rfvtxt,bc

vf’t,fh vtcfmjyktt,cfw6 [esbjlt rbkjvtnhbc vjijht-

,bs ,fub pfysfhbfc vtwflbytj,bs ufvfhsek afht[cfw lf vbc

vrdblh vo.tvct,c6 rjkb zfybfc se zfzbf mj,fkbfc7

ofhvjcf[ekbcf lf ztivfhbnbc vb]yfpt bphlt,jlf vidtybthbc

itvwyj,tkb6 vtnhat7

f f6 lqtc xdblvtnb otkboflb itecheklt,jlf ,jyljc6 vfuhfv

ltlbc fhct,j,bc itcf[t, ’dtkt,ehfl fqfhfathb bwjlf7

15

More magazines by this user
Similar magazines