Untitled

nplg.gov.ge

Untitled

AHSJCFYB ZBFYZDTKF

_ lfhlb ye ufmdc6 ,t,bf utyfwdfkjc= vbdlbdfhs6 vbdlbdfhs=

fm [jv fh lfdfqfvt,s6 f,f9= _ ittgfce[f idbkbidbkc

2v[cytkb fyutkjpbc3 vfubdhfl ’e,f zfybf6 _ ,tqehfcfdbs hjv

vj,epek[fh6 fdfl [jv fhf [fh6 sesehbf9= 2n.ebkfl ufwdbf

ltlbc ie,f9=3 tktrbyb ’qf,b6 zbzt6 utvsfimdb cevfhb6 dfhf

fvcthb jhorbyfkj utyuufhses lj c[fgbs erekb=* xtvc

uekib6 yfyfut6 lqtcfw odbvc lf sjdc6 _ufyfuh’j cfe,fhb sfdcfahbfyvf6

hjujhw rb cf[ev vfymfyf lfmjmf lf mexfc lfe.dyty6

_ vbfkthct,f hjv fh lfvwfklf bct6 js[b dfirfwb ofvukb]tc

[tkblfy7 bvfsfw lj[nehj,f eyljlfs6 dby uflhjdf sjhtv9=

dfb6 smdtyc ltlfc6 hjvtkb vbof uzfvs9= _ lfvyfifdtcfdbs vbfxthlf

,jylc lf vfkekfl sdfksfufy uflvjwdtybk reyw[fkc

ktxfmbc odthb vbfidtkf7 _ tc mdt.fyf smdtybf6 yfyfut6 _ ufyfuh-

’j udfhbfyb levbkbc itvltu6 _ xdtyb ufzbhdt,f qvthsvf ufijhjs6

vfuhfv vskfl fctw fh bdfhut,c6 vtnb vjyljvt,ff cfzbhj=

bmyt, ufvfut,byjs6 yfyfut6 cfl vblbc tc mdt.fyf= ujujyt,vf

bct lfbvjrktc rf,t,b6 kfvbc .dtkfathb ufvjbxbyjy=

.ehflqt,bs itfsdfkbthf ufhbylekb ifdsvbfyb fcekb6

_ ,bzt,vf mfkehfl vjeidbs svf7 vjofvkekbf fthb6 vjofvkekb=

smdtyb cf[tkb6 yfyfut9=

_ 2,jylj36 ubjhub6 ubjhub [fysfhb’t7

_ ubjhub6 yfyfut6 bwbs6 mby’bw hjv mby’bf6 bcbw fh [fhj,c

’dtkt,ehfl7 xdtyc eahjcj,fc lft[cty= vfsufy [tbhc ye

tkb= 2’vbc vjqfkfnt= lfeylj,tkb= lfhb[bfyj,lf6 vfuhfv lftvfhsf

itcfathbcb6 fhbc cfrflhbc lqtib=3 hfc idht,f vfvfityb6

sesehbf9= fluf se otdc bctd9=

_ otdc6 ,t,bf6 otdc= 2hf bmyt,jlf6 bc vbyf at[bc yfwdkfl

tyfpt lfcwtvjlf9= le.kfc obcmdbkbdbs fh ufvjhsfdc fob7

sesehbf5 ujybf6 fhlfitkbc ufvj lfhlj,c7 vjdtcoht,bs6

fh ubylf6 cf[e= c[df lhjc6 cf[e=

_ fsb rfwbw hjv uf[kltc6 vt vtcnevht6 yfyfut6 vt= 2f,f6

hjujh6 ithxt,jlf dbsjv cfwjlfdb ,fqfyfc fvjxtvt,f9= eh-

]erbf lehe7 ufvjdf ibyblfy lf eyf[fdb ’vbc cekc dabwfd6 qjhbdbs

lfdrkfdj6 lfb,qdbht,f sehvt37 ovbylf ubjhub6 ityc

yfstkc itvjdtdkt= ity lfbafht xtvb inthb idbkbidbkt,b=

xtvc ,fubc se lfe]thtc jlf,fltkt,vf6 fh offut,ty6 qvthsvfyb=

vfhsfkbf6 f[kt,b ]th rbltd fqvf-lfqvf lf,jlbfkt,ty6

159