Untitled

nplg.gov.ge

Untitled

UEHB JNJ,FBF

,ehsc lfcltdty6 yfhlc sfvfij,ty z.jylblbc xhlbkib vjrfkfst,ekyb6

fy wtw[kfdty fhf.c lf e[fsmeyt,ty vtht thsvfytsc

[fy veinc6 [fyfw _ rtncf lf vfhubkc6 vfuhfv lqtdfyltkb

afsthfrbdbs vofvc6 [dfk bmyt,f se ptu6 .dtkf thsfl6 lblb6

gfnfhf6 f .dt,f7 pjuc fmf-bm ufvjwjw[kt,f lftn.j7 f,f6 hbcsdbc

lfqdfhtc cbc[kb xtvvf ,bzt,vf9= 2fhlfitk fkb’jybfcyfbht,c

hjv lfhxtyjlfs tc mdt.fyf6 bvbnjv37 dth vbfhsdtc= _

’e,f zfybfv wthf sbsbc ahx[bkb r,bkt,sfy vbbnfyf lf ufforfgeyf6

_ njkt,b vtbvtlt,bfyj6 fv,j,c ,fub lf ehoveyj,f

bmyt,f9= dbc hjujhw eylf6 bct smdfc6 hfvltybw eylf6 bvltyb

bzjhfjc pehuc erfy6 sdbsvfhmdbf sfdv]ljvfht fhbcj7 vt vfbyw

xtvcfc dfrtst,7 fotdf hjv zbhc6 bcts vfvfk bylfeht,c sfdc

ofdfwkb7 ybujpc lfdyf.fd6 xfdfcfwbdt,7 aevaekf geht,c lfdfw[j,7

lfvoybkt,ek rfyfv[fksfy lf vsdfhbcjltyf cekueyt,sfy

thsfl itdrhfd lf f[kt,c cfupkfl ufdfnfy zehbfib7

idbkb _ idbkbf7 js[b svfmjxjhf lfdrfhut6 vfuhfv vtnb

v.fdc f[kf vt o.kbcf lf vbobc ofcfqt,c= ’e,f ltlfc vt’f[bfy6

j[ey]j,ty lf cekbw fh fvjvlbc7 ,fubc itvjdtdkt= yfcnfdkb

idbkbidbkt,b c[dt,bw v.dfyfy6 vfuhfv bc qdsbc lfyf,flbf7

lbludbvfhjybc n.tt,b ufrfatc6 vbof vjfcojhtc6 vj[ytc6 fob

cbvbylc lfstcty6 .fytc ufsj[ybfy lf dbcfw sfdib zref fmdc6

yfkbf zbhyf[ekbs ftdct,f7 zbzt rdtrdtcyfbhb udtktyf [fk-

[b rb vfbyw ervf.jabkjf7

f[kff xdtysdbc sfdufvjlt,ekb6 sjhtv hjwf 2fhlfitkbc3

cfdfh’tkib uflf,h’fylt,f6 bcbw ufbcdht,f6 mfhdfckt,c

lf[fh,lt,fj6 butckt,bfy7

fhekb relbfyt,cf= dthfdby ufbut,c6 ltlbc h’bs ufphlbkfy

se i[fvbs9= ytnfdb6 cfblfy bntdty cekib fvlty j,j,fc lf vjhbtkc9=

sevwf o.tdkfcfw vjdtidfs6 bcbybw wjldfyb fhbfy6 fhufcfphltkt,b

lf [tpt sfdvbcf[ktkt,b= xtvc aeyxekf idbkj,bkt,c

dtyfwdfkt= xtvb zjabfc ,jhfysfy thsvfytsc ’vj,f it abwtc

lf fkbjyblfy it,bylt,fvlt zfj,c thrbyt,bfy6 _ ’e,f zfybfv

ktxfmbc .ehb sdfkbcrty uffgfhf bctd6 _ ovbylf ubjhub6

ityc yfstkc itvjdtdkt= tyfl hjv ufdbrhbat6 hf vzbhc9= bc6 hfw

c[dt,bcsdbc vbcf.dtleht,bf6 fmts fh lfvtvfhsf9=

_ hjujh6 lqtcfw ,jhybs wjldbkj,s9= _ rbs[f sdf-

160

More magazines by this user
Similar magazines