Untitled

nplg.gov.ge

Untitled

AHSJCFYB ZBFYZDTKF

hf qvthsb vbo.ht,f9=

rjxbf7 qvthsj xtvj6 .dtkfc ovbylfyj,f coflbf6 .dtkfc7

;byb5 v[cytkfl vjtdkbyt,b ltlfvbofc xtvb atcdb37

vjvbntdts ltlbkj6 hjv 2vjufn.ets3 vtht hfj zjabfv9=

w[flbf6 rfhub lqt fh ufubstylt,jlfs7

_ ye ufvf[ctyt,6 yfyfut= dblht fysfhbt,b ’fqkbdbs ufvfult,yty

mexfib6 vt sdbsjy deidtkt sfdc6 sdbsjy ofdtlb gtktnb*

j]f[blfy6 xdbkt,fnfnt,ekb6 at[ibidtkf6 cfqfvehbcfvfhf7

[tkb fh itvjutdkjc fhw thsbcsdbcj6 [hjnbybs vjv’f[jlf

o.tekb lf ufzbhdt,bs ufvjphlbkb js[b idbkbw vfhskfw

eupjerdkjl lfvtrfhuf7 ovbylf ubjub6 ityc yfstkc itvjdtdkt=

ity lfbafht ityb inthb idbkbidbkt,b=

_ cek n.ebkfl bxfuhfd sfdc6 _ uffv[ytdf ’e,f zfybf ,jyljv6

hjujhw rb jhsmvfdkbc vfytdht,bc ufvj xfrtnbk ikfu,fevc

vbfluyty6 _ thsrdthw[bfyb n.egbc lfwbkt,f .jdkfl lfeidt,tkbf7

cgtwbfkeh kbnthfnehfib cfresfhb jhtekbc lfrfhudf

mdbf fv vjvtync 2vbdmfhfd3 bcbyb ajyjnbgbhelfw lf utyjnbgbehflfw6

tct bub6 hjujhw ufhtuyekfl6 bct ibyfufyfl6 bltyneht,b6

njkafhlt,b fhbfy6 fvbnjvfw vjvfrdlbyt,kfl ufybwlbfy

ehtsvfytsj,fc7

2,bzjc=

rjxbf5 n.egc tkjlf sehvt ltlfityb7 ’vf fh ofthsdfc

’vfcj37 idbkbc .jkf se eyljlf e,tlehc6 tvrehyfkf6 fy

eltlvfvjsf sfditcfafhib fyutkjpt,bc vtnb hf db.fdbs9=

tc o.fko.fkf cfe,ht,b .dtkfpt yfrkt,fl sesehbfc wyj,btht,fvlt

fqotdlf7 fhlfitk fkb’jybfc evwhjcb fcekb itevxytdkfl

lfmfkt,ekb.j7 vfvbc bthbfyc [fcbfsb _ ltlbcf ufvj .jkjlf7

esmvtkb6 xevb6 .dtkfahbc uekbcuekib lfvntdb7

odbvbc odtst,bs lfqfhek vbyfc cfatsmkbs vb.hlyj,bk

sesehbfc6 bctlfw lfgfnfhfdt,ekb cfcrjkj ajhvbc ifd obylt,pt

xfvjotdf fdbo.lt,jlf7 vbcb vjrkt.tkbfyb at[cfwvkbc

eyeutij vlujvfhtj,fc yenhbbc ]e,fxf fmfho.kt,lf hfvltyflvt7

ve[kt,pt pehubs vj.hlyj,bk ltlfc dfhw[yblf sesehbf6

hjwf vfs zbirfhc vfymfyfv vjfcbuyfkf7 bfydhbc vpt ]th rbltd rfd-

165