Untitled

nplg.gov.ge

Untitled

UEHB JNJ,FBF

hekb vf]t,blfy cbc[kbc xmfafyc3 sesehbf vbecoht,lf7 ufwjw-

[fdlf6 relbs mdfc fchjkbyt,lf fxhlbkt,c7 lfe.dfdt,lf rtltkcfrhek

vij,tkc6 hjvtkbw cf[tpt fafht,ekb cf,yblfy cfo.fkj,kfl

bzdhbnt,jlf7 nthablfy [th[tvkbc f.jkt,bs rtafvlt

ytkcfw[t,kbs lfptklf7 at[bcuekt,pt keafc e[f[eyt,lf7 ojkbcufy

lf,tudbk c[tekc6 vjleyt,ek cf[cht,c6 vjidt,ek ’fhqdt,c

f[fkb cbwjw[kbs fedct,lf7 bwhbwt,jlf6 bmcfmct,jlf 2[tkt,bc

f,kf,elf6 cfojkpt ahx[bkt,bc cfpfhtkb vja[fzeyt,f3

lf ufvjyfst,f-fwbfut,fib o.yfhlt,jlyty6 erebmwtjlyty vjaesaest

cfuyt,bw7

vbkfylfhc c[df cfv.fhjlfy hjlb itvjtzhyty bcbyb7 lhjsf

dbsfht,fib wyj,btht,fc itvjhxtybkb cf[tt,b uflfc[dfathlyty6

[jhwb itvjt’fhwdfs6 fxjyx[lyty6 .eht,b vjelblhjdylfs6 svf

ft,eh’ukfs6 next,b lfecbc[kbfylfs lf sfylfsfy6 bvltyfl ufew[jdylyty6

hjv fdflv.jab erdt dthfdbc wyj,lf7 itcfpfhyb rb

vj’dht,jlyty6 vjwjwfdlyty6 tnvfcyt,jlyty7 2hbcsdbc lfudbdbo.tj6

hfnjv vjudb’ektj6 fctsb rbs[dt,bs f,txfdt,lyty7 ufcelhekb

rtlkbc uf.jkt,bs xfvorhbdlt,jlyty lfybc vktcfdt,b6

[th[bc vjifhbiehtyb6 yf]f[bc vjxf[fxe[tyb6 vfuhfv sesehbf vjdbljlf6

sb[bc mjsyt,c cf[ec yfcfsesfhb vb[frt,bs ffmfsmfst,lf7

kflb zfybfctek xjyuehc vjbvfh]dt,lf lf vjxdtyt,fybw

jsf[blfy ufb’ehot,jlyty8 hjujh nr,t,jlf cb[fhekbcf lf cbyfskbc

vjvudhtkb bc fyub9=

fh bwjlf sesehbfv6 hjvtkb wtw[kb oftrblt,byf6 cflfeh

o.fkib xfdfhlybkb.j6 dbcsdbc lfobylf sfdb6 cf[ecsdbc se vbkfylfhbcfsdbc9=

dth uflfto.dbnf6 hjvtkc vb .jkjlf6 fqvfahtyfc

se idbkbc ndbhsc9= iefpt hjujh uf[ktxbkb.j6 fy cfyf-

[tdhj vc[dthgkc brvfht,lyty bcbyb9= ]th vbc vidtybtht,fib

stshb vb[frt,bc cftklj nfkqf ,j,jmhj,lf6 hjvtkcfw vjhtdbdbs

sfd,helfv[dtdfl fnhbfkt,lf cf[e fysfhbfc lftktmnhjt,ekb

[tkt,bc fvfcobyfyltkb jhubt,b7

fcekvf vij,tkc lfdfhw[ybkb lf lf,tzlbkb svf vrthlpt

uflvjeulj7 kjubyib xffodbyf6 cf,fyb itvjertwf6 at[t,b lfes-

,eyf7 .jdtkb res[bcrty lfltdyt,ekb ltlbc vpthf afhukfdlf

sesehbfc vbvjcdkfc6 vbc knjkdfc zbirfhsfy vjvkjlbyt it.dfht,ekbcfrty7

168

More magazines by this user
Similar magazines