Untitled

nplg.gov.ge

Untitled

UEHB JNJ,FBF

vfvblf vfafw6 ;bybw thsuekfl fvjeluyty v[fhib rjxbf fkb’jybfc

lf hfw rb jlf,fltcsfy frfdibht,lfs5 cbc[kb6 ]bkfub6

obyfgfhsf cfakfdt,b6 thsbfyfl vbexevfstc ,jyljc6 sevwf

rjxbfc6 tc ufesfdt,tkb vbvjcdkt,b6 fsfcib ths[tk 2cfl [fh6 ,jylj6

idbkj3-c ’f[bkbs wbhf irdbsbybfc vjdbidbit,f se c[df

odhbkvfy-vc[dbkvfyb6 vbfxylf6 hjv df;bidbkc sfylfsfy eajhbfmt,lf7

fvbnjvfw [fy frfwbbc n.tib uflfcfnfy crt,c vjbvbptpt,lf6

[fyfw z.jyrfrenbc cf’jdht,pt rfvtxt,bc ]jubc uflfhtrdfc7

vjvmfywdtk cfmvtt,c fhfl lfubltdlfs6 jqjyl ,jylj

lftvfhnj[tkt,byf6 ,jylj .jkjlf udthlbs6 ,jyljc cbf[kjdtc

tnhbfkf7

pju]th yfrflekib vj,fyfdt df;sfy cflfdt of.hbk w[tyt,c

vjf.tyt,lf rjxbf7 fv o.fkc cfcvtkfl hjlb [vfhj,lyty7 o.fhj

mdtdbs mjylfs6 yfvt[fh of,ksfy6 vfuhfv sfdc dth bvjhxbkt,lf7

o.fkc .fcblfl tofat,jlf6 cbyfvldbktib idbkbc phf[dt,bc fvjrbs[dfc

kfvj,lf7

,jyljc cdtk nfypt gthfyub vb rdhjlf7 jmhjcathb rekekt,b

kj.fpt vbcot,t,jlf7

2[jv fh ufsmdf ’vfsfvrdktkvf xtvb cfblevkj9=3 ibij,lf

cek rjxbf7

.vfodbkc of,kbcathb rdbwb lf cbcdb afifnb sfdt,c hbuhbuj,bs

f[ent,lyty lf 2ityw bcofdkb6 itvjutdktj36 xfcxehxekt,lf7

[tkbcuekc sfdpt uflfecdfvlf7

kfufvvbyt,t,ekb w[tyt,b aheneyt,lyty7 rdbwb ufsfhfyt-

,ek cbkfpt rjnhbfkt,lf7 cbyb,c tatht,jlf f[fkufphlf lf

sbsmjc vfvbc yfsmdfvb fhw ufeujybfj6 vjf[nt,jlf [ibhafafhbfyc

lf uf meckfdlf7

2cfl vblb[fh6 itxthlb6 idbkj=3 t’f[lf vj]bhbstc yfflhtdfl

ufzfqfhfdt,ekb cekb6 vfuhfv cbcecntc c’ktdlf7 yfrflekc

ftltdyt,jlf sfdxfmbylhekb7

fct b.j fmfvlt6 f[kf rb6 futh6 yfdbc rbxjc vbcdtyt,ekb ;byb

fysfhb leh,bylbs esdfksdfkt,lf ecbwjw[kj vpbs vjdfhf.t,ekb

jlf,flbc cfyf[t,c7 [cjdyfib xfohtnbkb nfyothotnf

lqtt,b lf vfsb vrdblht,b6 bct itevxytdkfl ofcekb.dyty6 bct

ofh[jwbkb.dyty vbobc gbhbcfufy6 hjv vfs obyfit sfdc dthfcj-

16

More magazines by this user
Similar magazines