Untitled

nplg.gov.ge

Untitled

UEHB JNJ,FBF

ts[jdt,jlf vbofpt ufhs[vek lf vfhmtyfkb .jxbdbs uf]ubvek

lfaybc ,exmt,c7

cnjdt,lf mfhbs vjnfwt,ek tdrfkbgnt,bc [tbdfyc6 ufeh,jlf

genfc lf ’brdfc cfw[jdhbcc6 ˜cflfw f[fkb sjdkbc xfrj[nfdt-

,fvlt .jhfyf rfvtxt,b bwj[yt,jlyty—7 lbf[= rfhufl lffvf[cjdhlf

.dtkfathb sesehbfc _ vjf[kt mfkb aehrfvtxc ]th pfmc vjfuthbcbyt,lf6

vtht wehc vj ,fylf lf hjwf ve[kt,ib vjmwtek

dtlhjib h’tc x[fgfx[egbs xfvjodtkblf6 weuhevtkfcfw eobkflt,lf

cfdct njkxfc7

ufeh,jlf sesehbf mfhib vjqeqeyt jlbc rtlkt,c6 mjyueht,c

_ ,tqeht,bcf lf vjkfqeht,bc rjyneht,bs8 flhtek

ufpfa[ekfvlt vthw[kt,bc sdfkvje[ezdtkfl vjvkjlbyt

,eltt,c7

ufeh,jlf sjdkbs lfpehuek ibathbc cf[ehfdc6 ˜hjvtkcfw

fmf-bm smtib fnfylf hf [fybf6 vfuhfv fqfhfdby wdkblf—8

ufeh,jlf [,jcnjkf yfufpt,c6 ufehrdtdtkb vbptpbs lfvleht,ek

,t,bf-,f,efc6 pehuitmwtek lfbfcf lf vfvfc6 re,jcfdbs

lf.elt,ek cfcf[ktc ˜cflfw ’bkvrhsfk sesehbfc thsb

qfvtw fh ufestdbf—6 vfs ufrhbfkt,ek ,byt,c ltlfmfkfmcf

se hfbjyek wtynhib6 xfcfwvtk-lfcf[ehfdbs ufvjntybk ufhlthj,t,c6

˜hjwf ifhifyltkb cfcrjkj ajhvbc itvjyfrtwbc ,jkjvlt

xfvjidt,fvfw cfmvtc dth eidtkf lf ve[kbcsfdt,b sfyfcjaktkt,bc

cfxevxevfkjl e,pbyfdlf`7

hfnjvqfw ths,fifl vjfujylf sbsjtekb uekcfnrtyb se

cfcb[fhekj odhbkvfy-vc[dbkvfyb7 okt,bc oby6 ufyf sesehbfc

sfylfcoht,bs fh vj [dbf [tkb fhlfitkvf []fynehc6 hfcfw fm

[tlfd6 cek itybf6 xtvj vnhtljj6 lfe.dfdf lf e’hfd-vj’hfdb mjyt,f

eahjc mfkbidbkc fh vbfresdyf ecbhw[dbkjl9=

vfibyfw ltlbc itzbhdt,ekvf vrthlvf6 vbcvf xfvmhfkvf sdfkt,vf

eidtktc sesehbfc6 hfsf lbc ,tlybtht,fc fh lf[fh,t-

,jlf7

ufeh,jlf vbkfylfhc6 hjvkbc svblfy fsb pfvsfhb fyfst,lf

ertsbkij,bktcb athbs7

ufeh,jlf vjabkfmfyt,ekb ,bkbrt,bs lfo.t,ek lf ctvbhfvblbc

,fqbs lfvsfdht,ek tpj-rfhc6 sfy fajhbfmt,ekb tcfkvt,jlf

rfdrfcbjybc vodthdfkt,blfy fvjudbhudbyt,ek vfyfsj-

,tkc6 [tkbcufodltyfpt vj,e[eyt ifd pqdfc se ufehrdtdtk vj-

170

More magazines by this user
Similar magazines