Untitled

nplg.gov.ge

Untitled

AHSJCFYB ZBFYZDTKF

_ hf ,t,bf lf ity lf zjabfv hjv vjf[th[ts sfdbc lhjpt6 bc7

_ uffxtht vfymfyf= uffxtht-vtsmb= 2fh ]j,lf jhbdt at[b vjtrdtsfs

fv ,jv,flfwtvek cfdflv.jajib9= ufe’kt,c fob hfvt obcfc9=

hjujh ubylf lffhoveyjs6 hjv fhfath iefib dfh9= cfvfubthj

uflfvb[flfj6 fbidt,c lf ptptehfl itvzfvc37

_ futh6 ufdfxtht= rbltd hfc bn.db uekbc ufvf[fht,tkc9=

_ cfvfc[hjl chekt,bs fh vwfkbf6 cf[e= fmfvlt evobrdkjl

vbnfht,bf vfylbkb7 tmdcb idbkb ufvbphlbf w[dfh,fhbs* 6 thsb

nr,bkb cbn.df hjv fh vqbhct,bf ityb qvthsufvo.hfkb ,f-

,ebufy6 bct7 vfrvfhts6 hfw vzbhc= uflfbnfyc fv fv,fdc udbnb9= fy

vfvfityb fh ut,hfkt,f6 ujuj9 sdtpt vtnbf6 hfw wfkb at[b cfvfhtib

elufc7 fhf6 vt vfbyw xtvcfc dflufdfh7 vbvb.dfyts iby6 lfvfults

kjubypt lf smdtyb rdfofob fh dyf[j vtht= rf[fsib oflbs6

xtvc lfcsfy7 v= vlfltc lf vf.fhc ye brbs[fds= stmdcvtnbc

fh [fh ]th6 stmdcvtnbc=

_ wfvtnbc b.j ]ekbtnf6 hjwf hjvtjc vbcs[jdlf= _smdf

,jyljv7

_ ubjhub6 yfyfut6 ,t,bfxtvbwf lf ltlfxtvbw sjs[vtns[esvtnb

okbcfyb .jabkfy6 hjwf vjbnfwtc6 vfuhfv vfiby c[df

lhjc b.j7 mfkb mfkc ufdlf lf rfwb _rfwc7 f[kf vj,bzt,ekbf

mdt.fyf7 j]f[bc ndbhsc t[evht,b ity9= zrdbfyb vtujyt6 cf[e lf yfvldbkb

inthb .jabk[fh= cfmjhobkjl udwfkbf6 ’f’t,blfy w[dbhb

’kbdc udbxfyc lf9= fv ujv,bjc byafhmnlfhn.vekb vfvf eotdc

cf[kib6 yfyfut7 tctw fhfathb6 eofvkt,ty fhlfitk fkb’jybfc

lf bmyt,f fh ufcobhjc vfvfptwbthvf6 vfuhfv vbkfylfhc hfc eidht,bfy6

vbkfylfhc9= fsb otkboflbf sesehbfc ufhtit cfzbhj

jsf[ib dth ufcekf cfwjlfdb= lqtlfqfv sfdpt hjv tdkt,jlf6

bvbnjvfw vjfqobf fmfvlt7 ofhvjvblutybf6 hf lqtibw bmyt,f

e,tlehb= lufc6 fk,fs fbdfypt cfqfvehbcfvfhf lf rbdbc dfhcrdkfdt,bc

wblfy xfvjcfo.dtnfl7 vt ity utn.db lf6 vtht wfhj veiembf

vjbwkbc vbcsdbc se bc mfk,bzf [fynehb9= 2ub;bc mfkbidbkb

vfrklf h’kfl3 hfvt hjv vjedbltc vbkfylfhc6 dby ufbkfy’qt,f

gbhdtk hbuib6 se fhf xdtyb gtktnb j]f[b9= jlf,fltkt,bc .,fib

vnthb xfdfhlybkf6 yfyfut6 vnthb= fvbcsdbc dbrkfdlbs sfdc9= vb-

.eht6 [j6 vfuhfl vb.eht= sesehbfc yf[tdfhbw fh utresdybc ity6

vfhf cmdfv-cmdfvb cbn.dtabs lew vehcbjkeylb ,fqfyfc7 mthvfhxbyelbs

f,f lj ve uj[dfheltc9=*

173

More magazines by this user
Similar magazines