Untitled

nplg.gov.ge

Untitled

UEHB JNJ,FBF

vfymfyfib hjv dyf[t 2;qbhnfk vjz.eleyb3* hfqf lfcfvfkbf

lf uekb rbyfqfv uflfvbmfylf7 lehe fkb’jybfc vemfhfc

t[evht,bs smdty9=

dbyw fhlfitksfy vb,tlfdc6 eyf[fdb ’vbc cekc dabwfd6 bct

ufde[lb cfmvtc6 cfresfh [jhwc cfresfhb r,bkt,bs bukt]ltcj6

lfbmfylf lf fvbc itvltu xtvb endbyj idbkbidbkbc vtnb hjvtkb

zrefsv.jatkb vb,tlfdlf vfscfc9= lehe uflfhtekbc vjcfvleht,tkb

fhfathb czbhc xtvc j]f[c6 fhfathb=

_ ity c[dbc jvib [fh ,h’tyb6 sjhtv itybfyt,ib fctsb uekmdf

b.fdb .jdtksdbc lf uekmdfldt lfhxb=

_ cnevhbc vfbyw ithw[dtc= vt db.fdb6 ,bzj6 uekmdf9= ity vte,yt,b

fvfc6 xtvb [tkt,bs ufvjphlbkb= sfdb fh lfvfo.tdkbyj=

vfbynthtct,c thsb6 dby bpfhfkf xtvb uekmdfj,bs6 dby9=

_ lfufdbo.lf [es otkboflc hjvtkb lflbjlf yfstcfdt,ib

ufht-ufht9=

_ udbnb lf obcf9=

_ hf6 fh eylf vtsmdf9= mdf ffults lf sfdb iteidbhts6 ybhuf

mj,fkbfc idbkc h’kfl hjujh itvjdeidt, xtvc gtktn j]f[ibj7

rbltd rfhub6 ,jkjc zrefpt vj[dtlbs6 sjhtv xdtyw mexfib lfdb-

,flt,jlbs6 fk,fs6 rf[fcfdbs7

tdrfkbgnt,bcf lf ujhbkfcvrkfdt,bfyb yf’dt,bc mfhcfwfd

pjkib vbmhjlyty7

,jylj fkb’jybf lhjlflhj itfsdfkbtht,lf [vffotdbs

vjrfvfst ,t,bf-idbkbidbkc7 .vfodbkbc ewyfehj,fsf crbdhc rbltd

thsb cbf[kt vbtvfnf7 ]th b.j lf jlf,fltk ltlfrfwsfy it[dtlhf7

vtht lf dbcsfy9= ;byb fysfhbc ’vbcidbkbc sfyfvtw[flhtcsfy=

f[kf fvfc ptl cf[e lf fhlfitkbc evwhjcb fcekbw lfthsj7

sbsmjc ohtlb eylf itrhekb.j6 sbsmjc hfqfw eahj vybidytkjdfyb

eylf ufw[flt,ekb.j jqhjxjqhj upfpt wbyw[fkb

vfymfybc zfyz.fhib7 cojhtl bcts ueyt,f-ufyo.j,bkt,fpt bluf6

hjujhw idblb bfydhbc cfij,fj ceahfcsfy7 knjkdbkb ufyepjvtk

shsjkdfc ittg.hj6 vfuhfv sfdc ’fkf lffnfyf6 fkthcbfylf

itt[j v[fhpt cf[ec tyfofult,bs ufrthgt,ek ltlf,thc7 ’e,f

zfybfv kvj,bthfl6 ctdlfyfhtdb qbvbkbs vj[tlf uflfvhxtytkc6

sevwf tc fh ybiyfdlf lfsvj,fc7

_ ufyf vt fh vtcvbc6 yfyfut6 se hf ]j]j[tsbf cb.dfhekb9=

ufyf vt fh vbstyt,bf qfvtt,b stshfl9= ufyf fv cfvbot sdfkt,c

174

More magazines by this user
Similar magazines