Untitled

nplg.gov.ge

Untitled

AHSJCFYB ZBFYZDTKF

lfydt7

ufemvt,ek ,jhfypt cjakbc f[fkufphlj,f b.hblf [jkvt

sfdc7 .he-vey]b lt,bcufy6 tkcf lf vbyfrfcfufy fhf.c b.bllyty6

w[tk kfdficf lf .dtkc ufptspt ufikblyty lf cfcflbkjc emjykt,b

qhtj,fc vbtwtvjlyty7

_ ,bzjc6 o.fkb ufvjeidtc= _ t[evht,jlyty zbmf fh.bs

fxexeyt,ek vt,jhytc7 fyukj,fc ewt, dth vbe[dlt,jlf ,thbrfwb6

ofvjbvfhst,jlf6 vjf]bhfvlt vbrdfyzfknt,jlf6 vfuhfv tyuehb

’dtkt,ehfl cf,hfkjl vjbqdtyst,jlf7 ueibyobyltkc

fmts rb vlbyfhtc hfqfwyfbhb ufvjwjw[kt,f lftn.j7 ]th qhe,kt,b

fvjbdcj vqdhbt yfrflbs6 vtht vtxtxt,b lfbafhf fmf-bm7 vjudbfyt,bs

yfgbht,fvltw vjlbllf pjufy6 f[kf [jv vskfl v[ht,ib

ufikbkb.j7

odbvf cffh.t mdf,t,blfy uflvjidt,ekbdbs smbibyt,lf ,htptynbc

cfodbvfhvjc[vek zjabfc ,tzt,pt7 .fy.fkt,lf6 afvafkt,lf

,jhfyb7 sevwf ikfvib qhvfl xfv]lfhc c[tekb dtqfhfahbs

ftukb]f7 vj[ewb it;fyuek ,jmkjvc fvfjl t]f]ueht,jlf7 ufvofht,ekvf

,jhybc lfvrfdt,tk ]fzdc lf ,fubhc ptlbptl vbfaehs[f7

_ t t tb6 zjabf6 t t tb= _ ito.j,bkfl f[db[dbylyty cfgfhbrvf[thjlfy

]ttkt,b lf vfs ufvj]fdht,fc cfthsj [jh[jwb vj .df7

,emcbhpt fb.dfyt6 ,emcbhpt= _ fvfc[fhfdt,lyty bctlfw ’fhqdt,fikbkc7

2,tlbc lfwbydf se ubylf=3 ufbabmhf ,hfpbcfufy ,futxfrdytnbkvf

vt,jhytv7 cbvohbc jakb fc[fvlf [jac vbojkbkc7 fmts

rjgt,itrhekb styubpb lf pehf,b vrkfdt,pt t,qfezt,jlyty6

bmbs [blblfy egbgbyt,lf ufwtw[kt,ekb cf[e6 erb;byt,lf uffkvfct,ekb

zfy[t7 zjabf fysfhbfv cfgfhbrvf[thjlfy ufvjikbk

f[fke[t,c6 hf smvf eylf6 ofe.hef6 vfuhfv idbkbidbkt,bc vjqeiekvf

cf[tt,vf vj,jzf7

2[tlfd6 tcbhw[dbkt,fs xtvb fvxfnt,f=3 uferhsf ujyt,fib lf

sfdb xf rblf 2’kbdc dtqbhct tyuehbc flblt,fc6 tctyb rb yfgbhpt

uf.dfyfc vbgbht,ty7 ufhtitsf lfwbydfc hfvtyfbhfl ufe’kt,c rfwb6

vfuhfv xtvbfyt,bw hjv fvb]fy.lyty9=3

_ f[kf6 fv cb,thtib6 [tkb hjv lfvn.ejs cf]fhjl6 vtht hjujhb

bmyt,f smdtyb ,bzj,f9= jlf6 lfvt[ctybs6 itvjutdkts= _ smdf

zjabfv6 sevwf abpbrehb itehfw[.jabc cfibihjt,f idbkbi-

177

More magazines by this user
Similar magazines