Untitled

nplg.gov.ge

Untitled

UEHB JNJ,FBF

idtkjlf ,fdidt,bc ;hbfvekc7 fm6 cfbvtlj zthmdti6 itrht,bkb.dyty

o.fklblj,bs itibyt,ekb tkf lf vbyfrf6 vfsb lbcoekb zbzt

rdtrdt6 yjrj fysfhbf ]fkf,bsehs6 ]ehevbf mj,fkbf sfdbcb

ufcfs[jdfhb fcekt,bs6 vfhnj[tkf le.kf6 cjakbc lfkfmb gf[dfkf

zfybf ,tho wjksfy thsfl6 se c[dfyb lf c[dfyb7

sfdfo.dtnbkb o.fklblj,bs6 vthtlf ltlbc vidblj,bfyfl

uflf[lbkb cfahs[bs fajhbfmt,ek udbnc vtcthsfy vbnbdnbdt,ekb

qdbybc wfhbtkb ,jskt,bc cbvhfdktv sfdb vofhtl uflffmytdbyf

_ ,jkjlhjbyltkb ufcdkt,bc ufye[htk phlfc en-

.efhb cf,esb lft’t,yf7

udbn fysfhbfv ths[fyc e.ehf ,bzt,c6 vfsb vjyljvt,f tcbfvjdyf7

idbkt,c v[ytj,f vjeojyf6 itvltu .tkib vjfodf hfqfw

vihfkb6 cbn.dbc ofvhsvtdb o.hjvf6 vfuhfv fv vto.thib df;t,bc

lfnemcdf fh bdfhut,lf7

2dfv,j,lb se fhf6 vjefhts vfu ]t,bhc6 sjhtv lfudfmwtdc

tyuehb9=3 fv obyflflt,fc lfh,fbckehfl fve[hezt,lf w[jdht-

,bctekb vjhfkbs7

_ fysfhbt,b [fhs smdty= jlf6 xdtyc ]bkfuc ufycfresht,bs

ufzbhdt,bc lhjc vjclufvc cbvfvfwt= _ lffbvtlf uf]fdht,bc yfwdkfl

vtvrdblhtt,b lf cdtk svfpt vbtcb.dfhekf cf[ec7

’vt,bc fvfubc vbcfresht,f vfvfbkf idbkc ofvbsfw fh eabmhbf6

fhw eahjct,c co.tybfs yf,jkfhbcfsdbc vbrth’jt,ekb lfevcf[eht,tkb

fkthcb7

bct dth ofbcflbkt,lyty ’vt,b fysfhbt,b6 hjv vfvfc ewjkj-

,f fh ofvjt.dtlht,byf vfssdbc7

_ ,fhtv uekuf[cybkfl smdbs6 udfhbc vfcf[tkt,tkb hfvt se

uzbhs6 rfwj,bc eqtkb se lfubvxfnlfs9= _ vtnflht vsdhfkb

vofhj,lf [jkvt7 fhobdbc ybcrfhnbdbs vjrfezt,ek w[dbhsfy

ifdfl vj,b,byt ofh,t,c it.hblf7 s[tkb b.j lf cfe,hbcfc vcvtytkbc

fvjxtvt,f e.dfhlf7 hfyfbhb vibthbw .jabkb.j6 fsbjlt

kervfc bv.jabyt,lf7 itvltu vjwbwmyek rth’c blf.dbs vbcotdlf7

eifmhj6 vem xfbc itevpflt,lf obcf mj,fkbf6 hjvtkcfw pehub

lf vrthlb pfvsfh-pfa[ek cmtkb sfdikbs ]dfhtlbyfl mjylf

itaesybkb7

fvfcj,fib wjkbc ’vbcoekb6 lfle6 vjsbs,hekb nfinbs

s,bk o.fkc itvjbnfylf7 cfvat[f ]jhrjsb vbe]lt,jlf ,b’bc lf-

’fhqdek odbdt,c6 lf,fylf6 itevihfkt,lf6 s,bk obylt,c xffwvtdlf7

[fyvjrkt ufhbylt,fib cf[dfkbj utuvt,c ffrjrjkfdt,lf

180

More magazines by this user
Similar magazines