Untitled

nplg.gov.ge

Untitled

AHSJCFYB ZBFYZDTKF

thscfw lf vtjhtcfw tvfc[ht,jlf6 obobrdfrdfsb vbvfhsfdlyty6

vfuhfv cfrvfhbcb b.j erfyjyjl ufxtybkbc ie,kc qhe,kt,bc

asbfkf uf rfht,jlf6 hjv vfibydt nhjy]bfsb vbtkfmewt,jlyty7

lfudbfyt,ekb cflbkbc cfvpflbcb ytho.dc f.kfgdbyt,lf zbzt

rdtrdtc6 sevwf bwjlf6 vbc rezc rbltd cfrvfj [fyc eylf tohbfkf7

cfdfh’tkib vjrfkfst,ekb lhjlflhj [tkt,c hegjhbdbs vjbidtkbt,lf

lf df[ifvc lfexmfhtsj6 ufc’f[jlf mfkt,c7

_ hfc fgbht,ty smdtyt,b6 ibvibkbs ud[jwfdty9 _ xffwbdlf

sfv,fmjc rdfvkib uf[dtek6 nf[nfpt vj,qeyrek zjabfc7 vtht

2j[thb lf ceycekf3 styubpb fvjbxtvf6 _rbchekj,6 mdfsb ofut-

,ek jw ,jsk ifvgfyehc9= t6 w[tyj6 fvjqthqt= vt fh vjufyfsdkbyt

bc zjhakbfyb9= [jv fh utmfdt,f [fylf[fy9=

zbzt rdtrdtc vbrb,ek-vjrb,ekb zbhbdbs c’eklf7

xtvc ufhlf .dtkf itafhdbs cfe,hj,c6 ,fubw rbj6 n.ebkfl

hjlb nhf,f[j,lf ufvelvt,bs7

_ ubjhubc ghjatcbf jhvfufl lfyfifekt,hbdbf6 xtvj h’fkj=

_ smdf vjekjlytkfl ’e,f zfybfc vbcfvfhsbs6_ gbhdtkb

bvbnjv6 hjv sf[cbhb ,eyt,bc ufvjvpbeht,f fhfdbc udoflbf lf

fvltyfl6 efphjf8 vtjht lf vsfdfhb bc uf[kfds6 hjv fvbcsfyf ,bzbc

vtlbwbybs vjwltyf ,fh,fhjcj,fl vbvfxybf7 rbyjht;bcjhb

db.j6 vt dbwb lf xtvvf rfwj,fv6 tuhtdt ovbylf ubjhubc hjkib

itdfweht,lb7 ,tlfehc dth deijdblbs se uh'tknfhbfy ie,c9=

vthtlf6 ’e,fc eylf tresdyjltc v[jkjl mfhsekb cbc[kbs vjptkbkb

tu cbkfvfpt9=

vbvjb[tlf7 vztdhvtn.dtkt,bc itltuc fhrdtdlf7 pjvfpt uh’tkb6

.dbstk ahx[bkt,bfyb sbst,bs mdt,c uflfflubkt,lf7 hjwf

ct bfmtsb afy]bc rfhc xfrtnfdlf6 wthc lff,]tylf yfhlbc iefuekc

lf cfyfv vjobyffqvltut rfvfstkc rfhufl fh fehtdlf6

2sfdkfib f,fvlf37 fylf vtnjmtc vfhw[tyf akfyupt mdf se ertynlt,jlf6

vbefkthct,lf6 vjdfhw[yblf6 f[kf cfl ofvb[dfk6 nenekbj*6

te,yt,jlf7 fy rbltd hf;fvc rtyzb fvudfhfldt eibidklt,jlf

sfdfl6 ytrf sbst,c uflffzlj,lf6 fnjrt,lf6 vjgftmhtc

sfhcfdlf lf vfhskfw6 ofhvjmvybk [bafsc bct jcnfnehfl lfe’dht,jlf6

hjv fqnfwt,fc dtqfh vfkfdlyty7 cfyf[fj,bc

185

More magazines by this user
Similar magazines