Untitled

nplg.gov.ge

Untitled

AHSJCFYB ZBFYZDTKF

vbf,ehsfdt,ty upflfupf7 bc rb fhf6 eahj sfvfvt,b ,fqibfw

itbgfht,bfy lf [bkcfw offnfyty [tkc7 wjw[fk qj-

,tc6 hjvkbc rtyothjt,c ]th rbltd vfrhfntkb fh it[t-

,bf6 [jkj mdtlf yfobkc gbhj,bsfl tsmvbc wjw[fkb6

pfvsfh-pfa[ek o.kbs ufpbpbyt,ekb qtkt xfelbc7 bmdt

fhbc ierbc cbqhvtib vjcf[kt fysfhbt,bc cfvfymfyj [blbw6

hjvkbc rfwbc cbvfqkbc o.fkufvnfhb vbkb uflfertnbfs

.he-vey]t,c6 vje.hbfs se rb hfvt yfufdb vj .jkbfs

[tkib6 fmfjlf6 udn,jhfdc ptvjlfy vjpqdfdt,ekb

o.fkbj lf sfdc[vt,bc vtht rdbhfj,bs lehljib .eh.vtkfj,c

[blcbmbsf vbot,b7 jlf,fltkt,vf uf,tltc ths[tk

]t,bhbc vjikf6 vfuhfv lt,vf veuepkt,bc nhbfkbs rbyfqfv

uflf,eutc cfvtpj,kj lf fvbc itvltu hjvtkb bsfdt,lf

bmblfy rtyzbc fqt,fcfw rb9= ]th rbltd v[ytl zhbfkt,c

vfscfc uf[f fkb’jybfctkb zbirfhb7 nfkf[ib yfshtdb

rfvtxbc athb lf rhfdc mjyueht,bfyc lf nhbajkbfnbc

r,tybf njnt,bs f,ehlekc7 bc trkt,b qfvqfvj,bs

mehl,fwfwt,bcfufy bwfdc bmfehj,fc7 sbsjtekb vjvndhtekb

hnj se yfmfhb [bkb cek vtpj,tk,c ,hfklt,fs7

fvbnjvfw [tkvhelt,c cfsbsfjl offo.dtnty sfdt,c vfssdbc

xdtekb qb]bybs lf uekvjlubyts xfakfdty vbofib7

bct6 cbn.dfv vjbnfyf lf bidbfsfl bgjdbs jlf,fltib flfvbfyc6

dbyw ths[tk vfbyw fh xfvfh[ekb.jc bv zbirfhsfy6

’e,f zfybff tc6 obcf lf ]ehevbf mj,fkbt,b6 fhlfitk

fkb’jybf6 udbn fysfhbf se wbhf irdbsbybf7 ,jkjcobyf

jhc ufevf’qhj,f ,hfklt,f7

vnhtlb5 fh vjtrfhj=

.jhfyb5 mbvvt[dfhbs6 mbvvt[dfhbs=

hjltcfw vfspt cfe,hj,ty6 afhsjl ikbfy [tkt,c6

vstkc mdt.ybtht,fc gbhib b.hbfy6 aevaekf cfuyt,c [fnfdty6

kj.t,c ufvj,einfdty6 sbsmjc vjv[dtztksf cekbth

vlujvfhtj,fc yfobk-yfobk s[pfdtyj7 vtht gkegkec

’f[bkbs vf]t,c pehuc erfy vfhlfl bcdhbfy7 ltlfityc

rb jh vjrfrdek sbspt it.tyt,ekb mvhbc uf’tdt,fib

flfyfifekt,ty6 itcf’kjf vjv[b,dktkj,fw iehs vbcb7

cbfhekib ufvjf]fdht,ty6 hjujhw thsc6 bct _ vtjhtc7

wbhfc tkf ufyfcf[btht,c6 rjxbfc _ vbyfrf7 wtht,pt ob-

189

More magazines by this user
Similar magazines