Untitled

nplg.gov.ge

Untitled

UEHB JNJ,FBF

yfhyfhlt,bfy6 st’jt,c vbfsfvfityt,y6 sfyfw fthib vjo-

.dtnbk ew[j c[tekt,c .jdtk vj[th[t,ek fkfufc lblbc

fv,bs bntybfy6 hbsfw w[flkbd vbfybiyt,ty irdbsby-

[tc cftzdj vblhtrbkt,t,c7 sfdptdbs ufxfx[ek sbst,c

itfgfhgfit,ty6 eeeej6 mibyfdty6 sbsmjc wbhfc f,htievbc

svbc lfn.dtdt,fc kfvj,ty8 ,jkjc sbst,c lf’fuhfdty6

hfw vfst,ehfl ,tdhc ybiyfdc6 vjveinfdty vfhw[tyfc6

ptl ufikbk vfh]dtyf [tkbcuekc lffhnfvty lf

,t]bsfl lffnhbfkt,ty7 vbdbltc lf lftnjkjc htytcfycbc

athothf7 dbcb ofo.dtnbkb sfdb fh lfvfh[ekf lt,bc zbirfhsfy

_ vbkfylfh veiembfcb6 zjabf6 rtvt lf ,fub fysfhbt,bc6

uflbf vfafcb6 xtvb se c[dfsf lf c[dfsf7 dbc abpbrehb

yfrkb itbobhfdc6 dbc _ vjvtnt,ekb cbkfvfpt7 pjuc

cbvlblht eve[skt,c6 pjuc _ [tkvjrktj,f6 ,tdhc ibyf-

,thj,f lf ibyf.elj,f lfqegfdc6 vfdfyc _ vhfdfkidbkbfyj,f6

fsfcc epytj,f yfwhfdc6 jh bvltyc _ gfnbjcyt,f6

vjzhbkfl hjv dsmdfs6 vstkb f,cnhfmnekb frklfvff

tkfcf lf vbyfrfc vj.fy.fkt zbirfhsfy7 it,byllt,f se

fhf6 trkbfy vfdsekbs f[kfhsfdty itvjcfcdktkc7 abwhekib

xfbhfpt,bfy7 itifl ityb iefsfyf ]bvf.jythbc abx[c

bv.jabyt,ty7 jhb cfojkb tntdf vfs abwhekib7 wblf

cfhrvkt,c vbrjct,bf bcbyb7 iefuekib6 cj[fytpt6 js[res[f

vfublf lufc6 [jkj thsrfhtlsfy rb,t f.elbf7 bm6

vfqkf6 ]fljcyeh c[dtypt6 byf[t,f nr,bkbcrdthb lf xfvbxb6

xbhb lf xehx[kf6 s[bkb lf rfrfkb6 sfakb lf jhyf[flb

fhf.b7 ats[ev lbfcf[kbcc6 hjwf lfmwtdfpt vbcekb

j]f[b lfegfnb;t,tkb cnevht,bs ftdct,f6 iefqfvtw

hjv b.jc6 zbzt rdtrdtc vjc’t,ybfy ecfsejl lf ltblt,bcrty

ofb’qjkbt,ty7 odfkt,bs itfqotdty vfscc7 cffkthcj

cbn.dt,bs e[vj,ty7 cfhrvtkib fyst,ek fcfysc fnhbfkt,ty6

sbsbc odtht,pt lut,bfy7 hjlbc-hjlbc hjvtkbvt

itybiyfdc7 ve[kpt ofe]bnrfdt,c vtjhtc7 ofvjbvfhst,bfy

lf fsfcb rfezbsf lf hfpf-rjzfrbs xfhfpek rfhc ufvjfqt,ty7

c[dtypt6 hjujhw otcb6 vbyfrf fwjwlt,f7 tkf

zhfmc vjeiemt,c rb,blfy7 lbl[fyc ajsbfkt,c bm evwhjcb

lf7 ofyorfht,c fhf.b7 x[hbfkt,c rfrfkb lf s[bkb7

vfylfhbyc fy n.kfgc etzdtkfl xfvjenfyty zbzt rdtrdtc7

190

More magazines by this user
Similar magazines