Untitled

nplg.gov.ge

Untitled

AHSJCFYB ZBFYZDTKF

jlf,fltib rb ,f.f.t,bc .ehbcofvqt, .b.byib fnbdnbdlt-

,f se fhf ltblt,bc ptfqvnfwb [vbfyj,f6 bmfehb ltlfrfwt,b

tivfrehb qbvbkbs uflf[tlfdty thsvfytsc _ firfhfl

buh’yj,f6 hjv tkfcf lf vbyfrfc ofhvjlutyfib dbqfwbc

cbylbc-yfvecbc cf’bhrdtkc rbltd thsb fuehb ufvjtwfkf7

sdfkt,c bvyfbhfl orhegfdc6 lfn,jhbkb s[bkyfhbc ,tlb

foe[t,c cojhtl7 sevwf hfc dthxb6 vjhbtkbc utckc [hbjrb

elf,yj fh mvybc ufyf9= c[dfyfbhfl ufvjhbw[ekbf7 .jabtht,f ufycfpqdhfdc

wyj,btht,fcj6 lfdeidfbs ths[tk lf fob yt,bcvbthb

itltubcsdbc eylf db.js vpfl7 cfyf’ktjc dlt,6 hjv vfufcfw

lf rfhufds vfkt6 se yt,fc vjvwtvs6 hjv xtvb upbs ufdb-

.jkbj lf ufvelvt,bs relib dclbj ibyf lf ufhts7 vjtcoht,f

ahx[bkt,bc uf[cyfc .hvf afecnb9= cfbynthtcjf6 hjujhbf

ltlfxtvb6 hfvltyfl ittcf,fvt,f ofhvjcf[ekb htfkehc9=3

ztzt rdtrdtc .jdkfl ufevfhskt,tkb cdkf6 yfhlbc sfvfibcsdbc

sbsmvbc vbeqt,tkb cbsfvfvt6 ,jylj fkb’jybfc ufvjrkt,bs

sbsjtek vjgftmhtc fqbpbfyt,lf6 vfuhfv hfc tvfhskt-

,jlb mel,tlcf lf 2bq,kbc sfbuekc39= vfibyfw rb6 hjwf vjmbigtt,c

evwbhtcb czbhlt,jlfs6 hjwf le bfmt fy bfufyb idtkjlfs6

eujhlt,jlfs lf eujhlt,jlfs le ifib6 le ,tib7

itvltu hfqfwyfbhfl sfdlf]tht,ekb6 hfqfwyfbhfl ufvjvodtdb

lf cbc[kbc erfyfcrytk odtsfvlt ufvfh]dt,bc hovtybs uf;qtysbkb6

ahbyfdlf mfjceh fk,fsj,fib7 b.j ofvb6 hjwf sfvfib

rekvbyfwbeh othnbkc vbfqotdlf6 hjltcfw zbzt rdtrdtc

,tlb uflfo.dtnbkfl vbfxylfs6 vfuhfv vfslf cfjwhfl6 ,fyrc uffcfvvfut,lf6

sfy [ibfh ofh,t,c it.hblf ofvjotekb w[dbhbc

ptdbs7 bv thsflths cecn othnbkc sdfkc ufeintht,lf6 yec-

[fdlf lf fsfcb vt[b6 mfhnt[bkb lf ofhqdyf cojhtl hjv bv vj-

]fljt,ek ,pfhc lffn.lt,jlf sfdpt7

lfyfdcekb yjrj fysfhbf6 ]ehevbf mj,fkbf6 gf[dfkb zfybf

se c[dfyb6 [tkt,c uffcfdcfdt,lyty6 [dytijlyty lf yeutilt,jlyty6

hjujhw vf.eht,kt,bcfufy6 bct _ zbzt rdtrdtcufyfw7 yfhlpt

lfult,ek [esvfytsbfyc se sevybfyc bctsyfbhfl itt[t,jlf6

sbsmjc xdbkbc ufvjyfwdfkb zbyzb .jabkb.j7 r,bkt,c ufforbgbyt,lf6

2upfcfwltybk aekc3 mceneybs flubkc vbextylf ]b,tib

lf cfo.bc vlujvfhtj,fc cohfafl fqflutylf7

_ jlf,fltkt,bc k[byib vjeyfskfdb rfwbc itvjidt,f bmyt-

,f6 ’e,fc itvjdtdkt9= _ fv,j,lf .dtkfyb rdthbs gbhufvjntybkb

193

More magazines by this user
Similar magazines