Untitled

nplg.gov.ge

Untitled

AHSJCFYB ZBFYZDTKF

pb7* bctd s[esvtnb okbs ufv.bydfht,f7 ,jkjc vtjpb

lf f f6 chekafcjdfy fcfrib [fh erdt7

ltlt,b [fhs .dtkfyb6 dbyw ltlfl itvtatht,bs6 hflufyfw

gfnfhfj,blfydt vij,kbc vrthlc vjvo.dbntc7 cbc[k[jhwt,b

[fhs cfsbsfjl6 frdybc xdbkbwf lf cfvfhbc rfhfvlt vbcekbw7 ufd-

]tht,ekdfh smdtybs6 smdtybs=3

fvbc fvjsmvfc kfvj,lf6 vfuhfv vbc obyfit cfnfy]jtkbc vjmeahekb

cf[t lft.elt,jlf lf ,jylj fkb’jybfcfw fyufhbivbewtvkfl

uftmwf [tkb rfvfskbcfrty7

]ehevbf mj,fkbfv cnevfhc flubkb lfesvj7

_ vjlb6 ]ehe6 fm6 ityb cfmvt sfvflj,ff6 _ qbvbkbs vbt[vfnr,bkf

wjkbc’vfc wfhbtkb stait,bs ufo.j,bkb vfublbc sfdib

vjrfkfst,ekb udbn fysfhbf6 hjvtkcfw ’fhqdbfyb odbdt,b nfinib

xft.fhf lf lflec ufqtqbkb uekbcgbhbcfrty lhjlflhj

sdfkc vj[th[t,ekfl uffgfht,lf [jkvt7

vhfdfkb lf]ueat,bc vbe[tlfdfl [bpyt,bc ’bhbsflb vfcf vfbyw

udbnbc cbf[kjdtc itrht,bkb.j7

,fdidt,bc ;hbfvekc dthfathc e[th[t,lyty7 cf[e sfdpt fluf

vfvfc7 vj[ewt,b thsvfytsib vfckffsj,tlyty7 ujujyt,b sesehbfc

frj[nfdt,lyty7 cfqfvjdlt,jlf lf udbnb thsudfh rvf.jabkt,fcfw

rb uh’yj,lf7 ,jkj lhjc fvjxtvt,ekb uekbc ahbfkbc

]byfpt vjphlbkb aby]ybs vjhsvtek vem xfbc [dhtglf7 cojhtl

hjv ,b,kbeh yjtc ufdlf6 gbhen.dt,bsf lf ]fkf,bs ufhtvjwekc7

vfsb chf-cf[kb ofhqdyfib itweht,ek thsudfh rblj,fyfl

ofhvjtlubyf zjabfc ’tc6 hjvtkcfw eobyfhtcfl ]bkfubc

uflfhxtyf tdfkt,jlf7

obcf mj,fkbf cfvpfhtekjib nhbfkt,lf7 vtpj,kbc mfkt,vf

cfysbj,jib* rhbfkb lffo.t,bytc .dtkfathc7

udbnvf ewyfehb ,b’ub buh’yj ibuyblfy lf hfqfw exdtekj

cfmwbtkbc xfltyf vjeylf cfcnbrfl7

_ ity uflfvbhbt idbkt,b6 _ ufvzjkb vpthf vbfg.hj ,fubc6

_ fe[ltytkb jwyt,bs entyb sfdt,c7 eahjc-evwhjcj,f flfvbfyt,c

rb fhf6 [tkbc sbst,cfw tn.jlf7 2;bybc yf,bzdht,sfy vfsfyf,ht,c

,tljdkfsb= fb6 fb6 fh ffityjc ths,fifl cjatkb=3

udbn fysfhbf pju hfvtib tv[hj,jlf rbltw ,fubc7 rth’jl6

197

More magazines by this user
Similar magazines