Untitled

nplg.gov.ge

Untitled

AHSJCFYB ZBFYZDTKF

nfyt= ujuj6 vjvfijht nfinb= fqfhw it[dtdf vbylf= xfvfwdb obylt,b

lf vjhxf7 [jv [tlfd6 fhfathb idtkbc o.tek tuptvfc9=

_ tuptvfc9= _ brbs[f ,jylj fkb’jybfv7

_ j7 itvzfvf gbhlfgbh7

_ stdpb sfdblfy kgt,f6 flfvbfyb _ gbhbmbs8 bn.jlf [jkvt

w[jyt,ekb kflb zfybf6 _ f[b[bylf zbzt rdtrdt7

.vfodbkb crfvblfy uflvjbobf lf ijhblfy itfsdfkbthf odbdt-

,fvlt lfajhf]t,ekb at[t,b7

_ eczema iatrogenis*. fvfqfv mfsvt,b se lfrktc6 extvjl ye

itodfdty7 bcts ofvfkc ufubvpflt,s6 fs lqtib hjv vjufhxbyjs7

_ pfvshj,bs rbltd fhf eifdc hf6 vfuhfv hjujhw rb

ufvjpfa[eklt,f6 lblb lf gfnfhf xtvc at[t,c lftctdf7 vjrktl6

dbnfy]t,b7

_ xfsdfkts6 hjv fs lqtib vjhxtybkb [fhs7 bctsb et,fhb

cfiefkt,ff6 svfw rb fvj .fdc vtkjn sfdpt7

_ ity .jabk[fh xtvb v[cytkb lf tu fhbc7 vehvfy6 ,fhtv obcfcfw

lfvb’f[t= hfc xbhsbabhsj,c bm fvltyc9 vjahfneyltc xmfhf=

_ hf b.j6 udbnb9= _ itvjb[tlf pfkib uekitmfyt,ekvf mfkvf7

_ thsb fv f[fkufphlfc lfeult .ehb=

_ mfsvt,b [jv fh lfubrkfds itvs[dtdbs9

_ hjujh fhf6 idbkj6 lfdrfkbs6 ufvjdibuyts6 lf ,e-

,e[fhsfy b,hfot,f rbltw7 wjnfw vjvbsvbyts6 zbhbvt=

_ vfiby6 fb6 vjvfdfkib6 rfhufl xfcemt,ek ltlfkc hjwf lfrkfds6

cfrdthw[tt,sfy mjyb hjv fmdc6 ffwfkts6 evfhbkjl itbyf-

[ts lf lfyfhxtyb vt dbwb7

_ cfl vblb[fh6 mfkj6 lftnbt fm= df[ifvc ’vbcidbkt,vf vbub[tljy=

vfufsb ufvpbsdt,bc ]thbw lflut,f7 [jv bwb6 hfcfw duekbc[vj,

lf vjvbnfyt thsbfyfl=

_ f[kfdt6 udbnb=

_ uflfdo.dbnt6 hjv jhvjwb w[hfvtnib uflfdb[flj7 otcbs

jwib eotdc6 vfuhfv jwb jhif,fsc tvs[dtdf6 fvbnjvfw thsb

lqbs fmts uflvjotdf c]j,bf7 [jv cojhb dfh6 vfvfxtvj9=

_ rb6 idbkj6 rb= _ lffcohj zjabfc ’e,f zfybfv7

_ vfiby sflfhbubc lfzthfw lhjekfl udvfhst,c7 cfotcxdtekt,j

vjvcf[eht,bc rfynjhblfy zehztkc6 ,htptync6 nf,f-

201

More magazines by this user
Similar magazines