Untitled

nplg.gov.ge

Untitled

AHSJCFYB ZBFYZDTKF

udbn fysfhbfv cfrvfjl cjkblehb sfy[f uffpht,ekfl uffyfobkf7

xfylf6 hjv ,fubc ufcfqbpbfyt,kfl fhw f[kf uffy’htdbyt,lf

dbyvtc sbsc7 fvbs rhbzfitrhek ’vbcoekc ybifyc eut,lf6

h’fkcfw cfrflhbcfl vfvfvsbkj,lf lf hfw vsfdfhbf6 f[fkit-

’tybkb v’f[fkb ufvj .fdlf cfdfkfkj vlujvfhtj,blfy7 cbyfvldktib

rb ce.dtkfcfufy afhekfl cfmvtt,c brdfhf[zbyt,lf _ rfhpt

vjvlufhb mjhobkbcfsdbc cfpjufljt,bc fphcfw itfvpflt,lf

lf vbc ]b,tcfw7

_ fctst,b hjv dfhs6 bvbnjv uflfudlbc th,j sfdpt6 _ smdf

dbsfht,bc vjekjlytkb itnhbfkt,bs ufwtw[kt,ekvf ,fub

fysfhbfv6 _ vfuhfv xtvb vbpfyb cek c[dff7 n.ebkfl hjlb dfrdlt,b

zehbbc zfj,yfh vbot,c= wjnfw udfwfkts lf .dtkfc lfubvnrbwt,s6

vfs ijhbc ityw6 ,b’fxtvj6 hjv ufvlblht,f gfnbjcfyb

ihjvbsfw itb’kt,f7

rfgbnfkbpvbc vfvj’hfdt,tkb ajhvekff5 aekb _ cfmjytkb

_ aekb6 cjwbfkbpvbcf5 flfvbfyb _ihjvf_ flfvbfyb7 dbsjv itybiyt

sdbct,hbdb c[dfj,f9= gbhdtkc vjut,bc ufhlf f,cjkbnehfl

fhfathb fbynthtct,c6 vtjhbcsdbc rb6 ,b’fxtvj6 vsfdfhbf flfvbfyb6

lbf[6 flfvbfyb6 hjvtkbw fhlfitkbcf lf itybcsfyf cfmvjcyt,bc

[tkib kfvbc otkib ufo.ltc7 bc e,tleht,f hjv fhf6 w[flbf6

vtnbc ufrtst,fc vjdfcoht,lbs6 vfuhfv hfw itd’tkbs6 bcbw

fh fhbc vwbht5 zbirhblfy vj.jkt,ekb upf fvjdfvfqkts6 vjd[htits8

zehbbc o.kt,bcrty rbkjvtnhyf[tdhbfyb fh[b ufds[fhts7

vfkt bm yfvldbk yfdcfluehc ufdvfhsfds lf vtht zjhjvt,blfy

gjynjyt,bs ufvjdpblfds sbdfc8 vjdfvhfdkt,s rdfhfw[tkbfc ]bibc

’hj[t,c6 rfvtxt,c6 qjht,c8 vjvfdfkib eahj lblb cfmvtt,bc

lf’dhfc dfgbht,s flubkblfy7

_ vfbyw hfc vjtkb zehbbcfufy6 b[dbc njkvfc se ,ec rdthw-

[t,c9=

_ eobyfhtcfl bvfc6 ,b’fxtvj6 hjv [fk[c ihjvfc itdfxdtd7 vtht

cfresfhb jakbs vjotekbc egbhfntcj,fc itdfuyt,byt, cfsbsfjl7

se lfvwfklf6 uflfo.dtnbkb vfmdc6 bmfehb vjyfufhbs

jhb cf,fdidj ,fqb fdfityjs vfafnecf lf ,erjyfc e,yt,ib7 gfnfht,c

eafcj rdt,fc lfdeotct,s7 gbhdtkflb vj[vfht,bc cfuyt,c6

hjujhbwff5 yfdsb6 fcfysb6 cfgjyb6 vfhbkb6 ifmfhb6 tktmnhjyb6

203

More magazines by this user
Similar magazines