Untitled

nplg.gov.ge

Untitled

UEHB JNJ,FBF

idht,b6 ubjhub6 [jv [tlfd6 upf xfrtnbkb fmdc bv mdfc7 gtufcbf9= ufweht,f

ubyljlf9= dth vjufhsdtc=

_ rb6 vfuhfv hbc cfae’dtkpt lffcrdtybs6 hjv fylth’b rjxbfc

[tkbsff lfothbkb9= _ smdf ,jyljv lf zbmfib xf.hbkb rfvfskt,b

ffx[hbfkf7

_ tutw se cftzdjf lf777

_ rhbvbyfkbcnbrfv fh bwbc cftzdj lf cfylj7 rhbvbyfkbcnbrf

afmnt,bs fphjdyt,c7 afmnb rb ]benbf7 hfnjv fh vjb’bts fhmbdib

vbcb [tkvjothbkb cf,est,b7 yt,bcvbthb flfvbfyb fatmnib

c[dfyfbhfl othc lf vidbl ueyt,fptw _ c[dfyfbhfl7 cnbkb mvybc

flfvbfyc6 fct hjv6 bv fylth’bs ,tdhbc ufhrdtdf vj[th[lt,jlf7

_ itcf’kjf6 vfuhfv xdty vfiby cfvfubcj fhw sfdb udmhjylf6

fqfhw _ lhj lf cfiefkt,f7 rbyfqfv rfnfhqt,bs vjdfhlybkb

vtcfpqdhtt,bc fdnjvfnt,bc othf ufd[lbs7

rfvfskt,b6 sbsmjc cfyfhlj oesbcjatkc lfcwbybfyj6 rbcrbct,lyty

lf rbcrbct,lyty ufcfs[jdfhb mfkbidbkt,bdbs7

2fh vfgfnbf= hff fob xtvb cbwjw[kt9= xbnbdbs ufudbahbylt-

,f3

it’hoeyt,ek ,jyljc jwyt,f at[lfat[ vbtltdyf ptyf mfhc6

rfwbc cbvfqkbc ktkmfit,c7 vtht ufrehw[kf7 ibidtk c[tekc

;fknfvb e,fchfdlf7 xfifv,ek frklfvt,c lf frfwbt,bc rjhjvc

sfdlfqotekb uflbbc lfyfwhekb [tkt,bcrty vbbxmfhjlf7 vbahbyfdlf

vfhnjcekb rjxbfcfrty6 hjvtkvfw lbl[fyc fyt,bdhf vfvj,hbdb

vpheydtkj,bs7 bkndjlf ahsjcfy zbfyzdtkfl vjvyfskfdb

cfnfy]jtkbcfrty7 rbltd hfvltybvt ,jubhc uflfbh,tyc6 ofmwtek

ve[fc uflff[nt,f6 rb,bc cfat[eht,c nthat,bc lferfht,kfl

uflfemhjkt,c lf hjujhw abzf bdct,f sfakbs6 bct ffkbgkbgt,c

cfyfnhtkt,bc vpthfc cb[fhekbs7

[vf blevfkbc vbth vj[tkst,ekb ,jylj fyufhbivbewtvkfl

tsfvfit,jlf yf[tdfh’vfc7 jhsf,h’jkf ufhlfnt[bc afpfc ef[kjdlt,jlf6

sfyfw cflfw fhbc mtbabc cffsbw lfhtrfdlf lf w[flbf6

fmfvlt lfevfhw[t,tkb zbzt rdtrdt vjobyffqvltutc sfylfsfy

fdbohjdt,lf6 res[tib bvo.dltdlf7 vjsf[sf[t ufyo.j,bkt-

,fc itcfathbc ;tcnbrekfwbfc lfehsfdlf6 sbsmjc ltblt,c hfqfw

qbhcitcfybiyfd fv,fdc vjes[hj,lf ufnfwt,bs6 sevwf vey-

]ehb tyf lfvcoht cfpjufljt,bcfsdbcfw lf ,jyljcsdbcfw vtnyfrkt,fl

ufeut,fhb b.j6 [jkj hfw itt[t,f tkfc lf vbyfrfc6 bcb-

208

More magazines by this user
Similar magazines