Untitled

nplg.gov.ge

Untitled

AHSJCFYB ZBFYZDTKF

yb ’e,f zfybfc fvjc[ljvjlyty fmts-bmbs7 fct hjv6 zbzt rdtrdtc ufycfwdbaht,tkb

ufhlfcf[df emvfl brfhut,jlf7 vjobyffqvltubc

tatvthek ufhbylekj,fc vpthfc e[th[ekfl fhblt,lf7 sbsmjc

vtnjmbc abmht,sfy it[t,bc tibyjlf6 vfuhfv fctw hjv vjv[lfhb.j6

wyj,btht,bc f,j,jmht,ekb yfrflb ,jyljc atcdt,bfyfl

vjukt]bk [tt,sfy thsfl vbfuhbfkt,lf jlf,fltc [blmdti6

vfiby6 vbcb yf[tdfh’vf fv jhsfzblbkc cfqcfkfvfsb lf .eht,lf

[f,jlfy7 hfjlty uekuhbkj,bsfw sfvfij,lf yfhlc ,jylj6 bvltyb

uffsvfut,ekb lf’f,dbs vbf.ehflt,lf erdt ufydkbkb w[jdht,bc

cehfst,c6 cbpvht,c6 ufywlt,c se fovjcfkjlytk

jhjvnhbfkc lf chekbfl eo.byfhb o.dbkb re,brb6 hjujhbw

rfvfskt,bf6 wbhrbc fhktrbyjc fcjwbfwbbs vtat kbhfvlt ffqotdlf6

ofhvjcf[ekb [fnb yfstcfeh uh’yj,t,c fqe’hfdlf vtjnc

lf vf.eht,kbcfufy vfibydt ufvjwfkrtdlt,jlf zbzt rdtrdtc vj[hbkb

v[ht,b6 athakbcathb rjcnevb6 hjvkbc eqdsjl lfvjrkt,ekb

cf[tkjt,b lfehblkfl fv;qfdyt,lyty zez.bfyb gthfyubc

ufwhtwbk cfvf]tt,c7

_ rfkbuhfabf ,th’yekbf7 xdtyt,ehfl kfvfpfl othfc ybiyfdc7

2tyfvofhj,c6 vfuhfv bv cfhxekbc mdti e,jhjnj6 fkfkvfhsfkb

uekb e’uthc37 [ibhfl rfkbuhfabbc o.fkj,bs flfvbfybc

ufyo.j,bkt,fcfw ufycfpqdhfdty lf gbhjdyek qbhct,t,cfw7

fm fh fhbc hfbvt vbcnbrehb vjvtynb6 dsmdfs6 hjujhw fvfc mbhjvfynbf*

fy jhjcrjgb vbvfhsfdc7 hbubsvf behbcnvfw xbyt,ekfl

eo.bc6 hjv abw[b [fcbfsbc flfvbfyc sfy[vjdyt,bs fphjdyt-

,f tvfh]dt,f7 vbcsdbc [vjdyt,b xdtekt,hbd ,hvt,ibf yfuekbc[vtdb7

cfyudbybrt,cfw mjkthbrbdbs ufrhekb [tkbs othf cxdtdbfs6

vfuhfv cfvfubthjl vtkfymjkbrt,c lf aktuvfnbrt,c oyekb fcjt,b

ufvj .fds7 bcbyb mfhufdty6 fv cbn.dbc gbhlfgbhb vybidytkj-

,bs6 dbyfblfy vj[ltybkbf vfsb atvbybpfwbf*7 fb6 fylth’b hjv

itutyf[fs ,tdh hfvtc vjtabyt,jlf yfstkb7

_ vthtlf6 dby fv,j,c lfdeots6 uflfd.fhtsj9= _ ufjwt,f

ufvjt[fnf cf[tpt ,fub fysfhbfc6 _ futh fhf vfmdc6 vfuhfv smdtyb

stjhbbc cfcojhbc wjnf vttzdt,f7 cfl rfkbuhfabf lf cfl flfvbfybc

acbmbrf7 hf ehsbthsrfdibhb eylf mjylts9= hsekb

ufycfpqdhekf vfhnbdbs hjltcvt9= fhbfy ifhkfynt,b6 hjvkt,bw

ntktgfnbbc fhct,j,fcfw fvnrbwt,ty6 ,thvelbc cfv-

209

More magazines by this user
Similar magazines