Untitled

nplg.gov.ge

Untitled

UEHB JNJ,FBF

res[tlbc rfnfcnhjat,c vtnfabpbrehfl [cybfy6 vahbyfd stait,c

t,qfezt,bfy6 evfyjblt,sfy t’t,ty rjynfmnt,c lf ofhvjblubyts6

gjekj,ty rbltw tudbgnbc gbhfvblt,bc se c[dfsf

cf[bs7 fe[bht,bf dbyvtc6 ubylf se fhf vstkc jlf,fltib

thsflthsb6 ltlfvbofptf cbwjw[ktj9= ufkfmnbrfsf ecfchekj

cbcntvt,ib6 c[dflfc[df ljybc vhfdfkpt vhfdfkb ,bjcfv.fhjf

lfcfidt,b6 vfuhfv vjcfpht,f6 sbsmjc xdtyb wbdbkbpfwbf

eahj vfqfkufydbsfht,ekbc cfwltkb kf,jhfnjhbff6 fynbvtwybthekbf

lf vtnb fhfathb7 yf[ts6 f,f6 thsb= bmyt, hfbvt

ubs[hfs rjxbfc fylth’vf=

2[jv fh vwlbfy9= fhf ufycwflj eafkb qvthsb ityb7

tctw ;byb fysfhbc vjhbub jbyb [jv fh fhbc9 [tkpt [tkb vjvbzbhf

vfiby7 sdfkt,ib xfv[tlf7 itvf’hoeyt,tkb cbwfhbtkt dbuh’tyb

bv xf;byt,fib7 .dtkfathb vt vjvb’qdyf6 vt itvjvobhf sehvt=3

abmhj,lf ,jylj6 hjwf jhbdt v[fhtc fzhtkt,ek othbkc fhsvtdlf

,fub fysfhbfc7

vtkybc fdnjrfkvbs bbcahfl lfs[fgybkib cfnfy]jtkbc [tkothf

gbhdtkbdt cnhbmjydblfydt fvjbwyj .vfodbkvf7

2uf’fqkt,ekb.jc smdtyb .jayf6 wfhj veiembfd lf

yjxj fkb’jybfd= fvjvo.lfhb smdtyb atcdb lf ’bhb= ecb-

.dfhekjl ufxtybkb ufyf itb’kt,f ,tlvf uff[fhjc9=

vb.dfhlf6 desj[yblb6 vbcb uekbcfsdbc le.kf fysfhbfc

obcmdbkbc ljkf,b sfdpt lfdbnhbfkt7 jhcekb itdbhst6

xfcfwvtk-lfcf[ehb fh vjdfrtkb6 vfbyw vbqfkfnf6

vfbyw ufvobhf= ]th dbcsfy lf dbcsfy6 vtht w[dbhgbhvjzvek

;bybcufy sehvt sfdb lfbat[v’bvf7 dbytv ofdfhsvtdlb

idbkc6 itybfj6 vfn.ef6 tctw fh vfrvfhf6 ’vfcsfy

lfdckfab lfvfc[f6 ofdfhsdb vtvrdblht lf 2cfl vbu.fdc

xtvb sdfkbcxbybj6 _ vjvfrbdkf6 _ se ityufy vt.jkf

uujybf6 ’kbth itvwlfh[fh6 ity dby vjuwf6 uflfvodfhc6

vfubc iyj lf vfhbafsbj36 vjvofvkf7 lfeylj,kt,j6 ecbc-

[kjt,j6 ofho.vlbs= ub[fhjltc6 ’vfsfvrdktkj= hfyfbhb

nr,bkbw b.fdb6 cbrdlbkbw bvyfbhb ifh,fsb uthuj= ufyf

ityvf rbynehvfynehvf* fh bvc[dthgkf fstekj,bs flfvbfybc

cbwjw[kt9= vfibyfw rb6 hjwf eyfhb fh ituotdlf

lf [tkjdyehfl fjhcekt,lb mfkt,c9= vtht vfs yf.jac

210

More magazines by this user
Similar magazines