Untitled

nplg.gov.ge

Untitled

UEHB JNJ,FBF

lblb lf gfnfhf6 ’e,f zfybfcufvjrkt,bs6 fbdfypt ufvjtabyf7

vtobyfdt yfdc ,fub fysfhbf vfhsfdlf6 hjvtkcfw rdfkib vbcltdlyty

rf[f6 vehvfyb lf cgtwnfycfwvtkib ufvjo.j,bkb ,jylj7

fkdbc [tt,bc ]th rbltd rdbhnufvje.htk [tbdfyc vbe.dt,jlyty

vfafnec vbvfhsekt,bs7 hfvltybvt oesbw lf jlf,fltib chekb

cb,ytkt lfbcflueht,lf7

216

HBYF VT[EST

rtvt fysfhbf

&!$@*%

_ f f6 [esb sdt boeht,f vfc itvltu6 hfw jlf,fltkt,c .dtkf

tzdb ufdemfho.kt6 _ t[b[byt,jlf ,jyljc zbzt rdtrdt6

_lfvb]thf ufsdfkekf ]bvtf.jythvf lf hjwf ]fhudfkfib itn-

.et,ek rdfnfkfc yfcofdkbcfvt,h rf,f itvjfakbsf6 ufjwt,fv

vjrktlitrhtzbkb svf fe]fuhf7

2sfdbceakt,f vjvfybzf cfvb flfvbfybc cbwjw[kbc afcfl7 hfnjv

cfvb9 ufyf ,jylj fkb’jybfw vfs ijhbc fh fhbc9=

;byb7 ,enenb6 idbkj6 reynf mj,fkbfc yfvjcf[kfhb

lf ufdthfyt,ekb s[bkyfhb vb]yfdc jlf,fltkt,bcfufy

rtvtc tpj-rfhc7 vbc fksf-,fksfc ufmwtekb sdfkt,bc

,kfudb res[t ths,fifl [tlfdc vcvtytkt,cfw6 tkfc lf

vbyfrfc nhbajkbfnbc uf’dfkn.fdt,ek qj,tcfw lf cfv-

[htsbs of[th[tvkt,ek zbzt rdtrdtc cfcfakfjcfw7 sdtib

ths[tk cfvflkjl ufgfhcfdty [jkvt cjakbc lfkfmt,b6

gf[dfkf zfybf lf ljvt mj,fkbf7 xfvj]lt,f rtvt

uflfghbfkt,ekb vth[bc rbltpt6 pehubs vbt.hlyj,f ufptsbs

itot,bk rtltkc7 hjlbc-hjlbc vbcb hbubw vjfotdc6

vfuhfv tyfufnktrbkb gfhbrvf[tht,b ufyut, f.jdyt-

,ty lf lbkfestybf vjcekc it,bylt,fvlt f.jkt,ty n.fivfafcsfy*

lfvfhnj[tkt,bc fv,fdc7 sdfkt,b eafhsjdlt-

,f cfe,hbcfc rtvtc7 kfvbc ,eltt,blfy uflvjewdbdltc6

bctsb cb[fh,bs vbfxthlt,f bv cehfst,c6 bv [bkdt,c6 vbclfeyt,ehfl

fmbhmbklt,bfy6 sfyfw tsfy[vt,bfy6 ufvfv[yt-