Untitled

nplg.gov.ge

Untitled

AHSJCFYB ZBFYZDTKF

dt,tk cbn.dt,cfw itfidtkt,ty6 seylfw fctsc5 e.eht6

ity6 bv w[tybc sfdbc vfzb[dbyt,tkc6 bvfc9= [j-[j6 bc ltlbcvrdktkb6

bcf= fvfc hfc bcvtyc xtvb .eht,bj7 ofh,t,bc

fpbldf lf pehubcrty uflfpytmdf f[kfdc fv it[vbfyt,fitsfy[vt,fc

[jkvt7 fvudfhb cfmwbtkb itrht,bkt,bcfufy

ufycfreshjt,bs vfiby fhbc fewbkt,tkb6 hjwf vt[cbtht-

,blfy fvjrhtabkb6 ufwhtwbkb cf[tt,b lf vfs ajypt itvjweht,ekb

n.fivfaf ufhbylfdc7 .dtkfathb bct ofhbvfhsf6

hjujhw vfc eyljlf7 vsdfhbfyib cnevhj,c n.fivfaf

rtvtc6 hjwf veinbcbc[j zbyrf afafhc eoyfdc yf[ibhbcath

hfit,c lf ifv,yfhc ]tufdc ;byvj’fkt,ekb jxjrjxb7

vukt,bc .vebkb lf zjnt,bc itw[flt,f vj;jyfdc bc cfe,ht,blfy7

n.fivfafc cf[t .jdtksdbc ufyc[dfdt,ekb ufvjclbc

rtvtc7 [fy fkbcathb svf fmdc bv uh’ytekc7 vf]fpt

udtkb f[dtdbf6 hjvtkbw jhrfgf tyfc fkfdkfdt,c sehvt7

eylf lfdhxtybkb.fdb7 qvthsb rb fhf6 vrdktkb dfh6 vrdktkb7

at[ibidtkf vjfrbs[fdc uf.dbskt,ekb ajskt,bcfufy itrthbkb

rf,bs lf cbfhekbcfc lfvf,hvfdt,kfl ufvjiemlt,f

mdtlfotkb7 c[df hfqf lfvhxtybf6 fvfs vfbyw degfnhjyt,7

pju]th vukbc afafhc xfahtybkb lffw[ht,f6 ktqdbc

yfawmdtybdbs ufafnhekb vrthlbsf lf gbkgbkvj.hbkb

next,bs7 [fy rbltd f,htievbc ihbfkbs vbewehlt-

,f7 dtt,f cfdfhw[tkc evfh]dt,c jmhjcath lfkfkt,c lf

udbhbkt,b tgytdf v[ht,pt37

_ rb6 vfuhfv ity [jv rdfnfkf fhf [fhj6 _ it ,tlf vjudbfyt,bs

rtvtv7

j6 rdfnfkfw lf n.fivfafwj6 es[hf xtvufy lfhbut,ekvf

mfkvf7 rtvtv efphjl vjbmtmf rtaf6 cfzbhj cbn.dt,c t’t,lf6 lf,ytekj,f

fvey]t,lf7 ,jkjc6 bc n.fivfaf c[dfyfbhb hjv b.jj6 fvjqthqf

]bvf.jythvf ufzbhdt,bs7

vfbyw hjujhbfj6 rdfnfkfv7

hjujhb lf eahj vc[dbkbw lf wtw[kbcathsvbfybwj6 fv-

,j,lf rtvt7 hjwf gbhdtkc [fnfdlf6 kj.t,c ufvj,einfdlf7 vtjhtc

]thb hjv vjfotdlf6 cfcfwbkjl bvzktdt,lf7

tu uflfhlt,cj6 ytkbytk sfvfvlt,jlf [jsj mj,fkbfc lf6

217

More magazines by this user
Similar magazines