Untitled

nplg.gov.ge

Untitled

UEHB JNJ,FBF

ofht,ekb hbyf7 fsfcib ths[tk ’dtkvfyt,cfw ecf[cjdht,ty7

hf fv,fdbf fvltyb yjiythbj6 keqkeqt,c gfnbdbcwtvbs

whtvkvjhtekb7 yjihtyb vbc tyfpt fcyfbhc ybiyfdc7

vjrktl6 ,tdhb hjv fh ufdfuh’tklj6 ,enenb6 jlf,fltkt,bcfsdbc

ufcfut,bf ifd lqtc ufxtybkbc vjxktmbkb

vtn.dtkt,f7 rtvtc cfvjcf[kjc iefuekib ]fhudfkb lfae.ekf6

thsflthsb ]fhudfkb vstkc jlf,fltib6 hjvkbc

bckbc cf[ehfdbc vnrfdtkb rdfvkb f,ehbf pfvsfhpfa[ek7

wtw[kb lbf[fw e.dfhc lfudf]ekc6 fvltyfl6

hfqf ufcfrdbhbf se rtvtc vfvekib abx[bc uhjdt,b xb[ib

vlujvb vfnfht,kbc dfujyt,bdbs sdktvlyty lqtvjcoht-

,f7

vfnfht,tkb otdc hjujhw kfdf7 gjtpbfc fyfwdfkf cb.dfhekb7

yese fctsbdt vybidytkj,fc fybzt,c xtvc fqptdt,fc9= ufyf

ths[tk lf jh]th twflt flfvbfyt,pt ptvjmvtlt,f9= ufyf ths-

[tk lf jh]th ufde[ctyb uekb vfs cfpheyfd-cfnrbdfhc9= itdto-

.j,jlbs sbsmjc6 hfqfw cfthsj bynthtct,bw ufudbxylt,jlf6

vtht6 f,f6 vjv.tdbs-vtsmb6 lfdfgbht,lb [vbc ufqt,fc lf vfibydt

itsmvekt,bdbs itvjvtwkt,jlyty7 bmyt, vt sdbsjy db.fdb lfvyfifdt6

bmyt, sfdc vfqkf dotdlb eyt,kbts6 egbhfntcj,fc dfuh’yj-

,byt,lb lf bvbnjv7 vfbyw hbsb d]j,lb hjvtkbvtc6 .dtkfpt erfyfcrytkcfw

seylfw8 vidtybtht,bs6 hjvtkbw ofhvfdfkbf9= wjlybs6

hjvtkbw ececehb vjf[kjt,ff ztivfhbnt,fcsfy6 se uekohatkj,bs6

itesfdct,flb hjv fqvjxylf xtvb atyjvtybcsdbc7

vtht hf6 se itvtwyt,blfy vukehb rfyjyt,bc fvjatcdf dwflt6 ufyf

,jkjvlt dethsuekt cbovbyltc cekbcfc9= fy cfsyjt,f ufyf

vfhskfw vjhtdbdbs lfn,jhlf xtvib9= rbltd rfhub6 seylfw

itvs[dtdbs6 fhdbc ofwltybf6 fb6 rfwbj= fhf6 ,eyt,fc vt fh d]j,lb6

dfuh’tkt,lb vfc6 bvbc atcdt,c lf rtyothjt,c7 fhf6 vt duh’yj,lb

pthtkj,fc lf uekuhbkj,fc yfstk vwyt,bcfufy6 ,ytksfsdbc

hjv lfafhekbf6 itqotdf vcehlf vfcib lf rdkfd itdt]bent xtvc

yt,bc.jafc6 ofhvjcf[dbc ohbek fhtt,c7 hbcufyfw dij,bkdfh6

bv yfthssf vjcby]df dwflt5 hf vfcfkff xtvib fct itvrdhbdt,tkbvtsmb6

vtyltktdbc gthbjlekb cbcntvbc cf,jkjj bth-cf[t eafmbptc

ghjgjhwbek vbvfhst,fib ;fyu,flsfy lf o.fk,flsfy6 se

c[df vhfdfkb6 e[hoyflb lf eajhvj6 vpbc bcht,bdbs cffhfrjl

220

More magazines by this user
Similar magazines