Untitled

nplg.gov.ge

Untitled

AHSJCFYB ZBFYZDTKF

lf’hekyb xtvrty9= fhf6 ,eyt,fc vt fh d]j,lb6 dfuh’tkt,lb vfc6

bvbc atcdt,c lf rtyothjt,c7 dth vjdbujyt cfv.fhjc fltrdfnehb

ajhvf6 dthw cfpjvb lf cfo.fj6 cbv,jkehb seylfw8 bc vwbhlt-

,jlf6 vwbhlt,jlf lfechekt,kfl6 mewvfwlt,jlf rdthw[bc

ajhvbs bv lf.jafib6 vtjht ,jkjw bphlt,jlf lf bphlt,jf6

vtjht ,jkjw rdthw[bc ajhvbs byfcrdt,jlf6 fct lfikbkb lf

vskbfyb6 vpfhlb6 rkt,flb6 nhbfkt,lf lf nhbfkt,lf ujyt,bc

vbqvf7 sfyf,fhbf f[kf xtvsdbc lhj lf vfy’bkb6 sfyf,fhbf xtvsdbc

vt lf vcjakbjc cekb7 fhf6 ,eyt,fc vt fh d]j,bdfh6 dfuh’tkt,

bvfc6 bvbc atcdt,c lf rtyothjt,c37

_ f f6 vt[est sdt bo.t,f6 hfw qj,t itvjtcfknf rtvtc vfvekc6

hfw fmtseht,bc cfmjytkc v[fhb ftmwf lf xtvb ltblt,bc

nhbajkbfnfc t[f[eyt,bfy7 vt[est sdt boeht,f6 hfw rtvtc gtidbc[tkf

.ehbc yb;fht,ib ,fkfyb its[tklf7 ,fv,fpbbc uf[eyt-

,ekb gthfyubw lfsvj lf fksf-,fksfc ufc[knjvbkb sdkt-

,bw ,eltt,c lfe,heylf7 vt[est sdt boeht,f6 hfw eqhfyt,c

ufeh,bc7 vc[kbc [tt,bc ’bhfc lfyfst,ekvf wtw[kvf ]fhudfkib

uflfbyfwdkf6 uflfnhecek6 yf,lbcufikf vbofc vjkb vjtrblf6

[jkj e[dvpbfy fkfufc ,jcnfyb ufxylf7

;byb7 ufvfhnt,blfydt fyokb6 zbyzfhb lf trfkb ittctdf

bv xbyx[dfhc6 eyfct,b lf dbhs[t,b lfevrdblhlt,f7

vjrdlt,f6 vfuhfv vfhfuc [bzdc fh vjfrkt,c7 bmblfy tkf

lf vbyfrf bgfhfdty [jkvt6 fy odbvt,b lf sjdk-z.fgb fkgj,c7

bc ,tljdkfsb rb evfnt,c lf evfnt,c7 ufvjrhtac

eqhfybc acrthc7 v[jkjl pfvsfhb itbvo.dltdc ]fhufkib7

c[df lhjc bv jhfljhb vc[kbc ’bhfc fxfqt,c rjwjyc7

lfyfhxtyb [t[bkb hf [fybf gbhen.dvf vjbytkf7 vtht sdbsjy

vjzhf .dtkf lf wtw[kc iteysj7 vc[kt,cfw bubdt

,tlbf totjlfs6 zbzt rdtrdt hjv fhf7

ltlfityb [f[fynb vfh[bf bmj6 t[evhf ths[tk lf frdfyiblfj,kt,ekcfw

vtnb hfqf eyljlf9= bv lqblfy vj-

.jkt,ekb wtw[kbs lfhf]j,c vfrhjy[tc cfakfdc7 fdcekt,bcufy

bwfdc6 cfmjytkc fh frfht,c7 dsmdfs lf6 se

vfbywlfvfbyw hjvtkbvt gbhen.db uf]benlf6 hmt,pt vjhblt,bs

oftnfyt,f7

ye vboe[t,6 ltlfxbfcj6 t[dtot,f7 pehuc ea[fyc7 sbdfw

.jdtksdbc itvjeyf[fdc fctsb itecvtyfhbcfsdbc7 lf-

221

More magazines by this user
Similar magazines