Untitled

nplg.gov.ge

Untitled

UEHB JNJ,FBF

_ cfbynthtcjf6 ltlbc fhct,j,bc itcf[t, se bwjlf hfvt lf

se bwjlf6 hfc fgbht,lf vjvfdfkib9= _ fv,j,lf odthuf,eh’uybkb

utlt zfybf6 _ xdblvtnb okbc ,bzc6 fct se bct6 v[ht,pt cfresfhb

sfdb eylf t,fc=

_ lfvjyt,ekb .fdlfs6 _ cbn.df xfvjfhsdf vehvfy fysfhbfv6

_ ,fubw cek fvfc fvnrbwt,c7 dbcfw obyffqvltuj,bc eyfhb fh

uffxybf6 ufyf vfhskfw hfvtsb ufyc[dfdlt,f w[jdtkbcfufy9= fhfahbs7

flfvbfybc cb’kbtht cojhtl tc obyffqvltuj,bc eyfhbf6 hfw6

hjujhw xfyc6 bvsfdbsdt xferktc ,jyljc7

_ vij,kt,b se u.fds6 idbkj9= _ trbs[t,jlf wbhf irdbsbybf

.vfodbkc lf sfyfw lf;byt,bs fsdfkbtht,lf vbc ghjabkc7

_ vij,kt,b9= 2hfvltybw ubylf= hfvltybw utyt,jc=

zbzt rdtrdt7 fhw vthvbyltkb fv,fdb vfdbo.lt,f7 hjltcfw

wbhfv mvfh-idbkbc cfresfh zthmdti lfnbht,f ufybphf[f6

cekb .tkib vjvt,]byf7

ths[tk lf cfvelfvjl vbsmdfvc6 vfsb [tkbc [kt,f

fh bmyt,f-vtsmb6 vbdf[fkt7 smdt lfkjwdbkt,j6 wjw[kt-

,b fh byljvts6 cb.dfhekbs cfdct uekb lf cekb lfeoehts6

pehub itfmwbts6 ofe]brfdts xfcf[ent,kt,c ltlfvfw6

vfvfvfw6 lfvfw6 ’vfvfw6 wjkvfw lf idbkvfw6 yfstcfd-vjrtstvfw

lf f[kff6 evfst,jl hjv dth hxt,bs-vtsmb7

fvbc ufvujyt irdbsby[tv lfrfohekb qfodt,b [tkf[kf

lfbcbc[kbfyf6 eyf[fdb fyutkjpbc athakc lftv[j lf

hjwf bmblfy vbcb fqktndf dwflts6 yfwfhb vja[jzyf6

sbst,ib vjbvo.dlbf6 sfdpt uflfb.fhf37

fhf6 ltl-vfvf fdnjrfnfcnhjafib lfvtqegf7 vt o.ytsbc

egfnhjyj ,fdidsf cf[kib ufdbpfhlt6 vfuhfv cf[tkvobaj

pheyfdc6 eafcjl vfwvtdc7 fvfc obyfs cfvtlbwbyj bycnbnenbc

cneltynbw ufd[lb7

_ v= egfnhjyjsf mdt.fyf= _ xfb[b[byf zbzt rdtrdtv7

_ cfl cofdkj,6 idbkj9 fk,fs6 s,bkbcib7

_ rb6 s,bkbcib7 cnelmfkfmib dw[jdhj,7 2cfl [fh6 ,jylj6

idbkj9= t = lfcheklf rb6 lfcheklf dbsjv9=3 ’vbc

mjhobkib xfvjd.tdb sfyfrehctkc peulblib7 fvfqfv erfy de,heylt,jlbs6

ltlbkj ’e,fc afsthfrb hjv fhf7 vtuj,ht,b ths

ufofvfobfib bmyt,bfy6 vfuhfv vbxdtekt,b fhbfy6 bwbfy6 fh lfbrfhut,b7

wjnf [fyib vbkfylfhcfw vjdbyf[ekt,7 ofut,ekc itche-

230

More magazines by this user
Similar magazines