Untitled

nplg.gov.ge

Untitled

AHSJCFYB ZBFYZDTKF

hjvtkyb vewtksfufy ltlbcf sD cbcfbs cfzehbcyb bidytc9

fhbfy cfzehbcyb6 hjvtkyb rfwsfufy ufvjcfzehbcytc9

lf fhbfy cfzehbcyb6 hjvtksf ufvjbcfzehbcytc sfdyb

sDcyb cfceatdkbcfsDc wfsfBc3*.

nfyothothnf wbht,vf qdtlbdbs lfv.jkb wjvt,b uj,blfy

afythpt uflvjbqtc7 xdbkbc veinbc njkfl lffueylfdtc7 lfaidybk

z.byn .dtkc uekvjlubytl f[dtdlyty ,jskt,bs uf,hn.tkt,ek

wjvib7

_ mvfh-idbkbc uf’tdt,fc vf,hfkt,ty jlf,fltkt,b6 _ ufyfuh’j

wbhf irdbsbybfv6 _ ,eyt,bc vjdktyt,b sfdbceakt,bcfrty

cohfadff fhct,bsfl7 hjvtkb vboflfcf.htkb ujuj lfuboeyt,s

smdty6 fvbcsfyf fijknbkt,c9= hfw sfdb vf[cjdc6 cek efyufhj

cb.dfhekc dmflfut,6 vfuhfv itltub6 itltub6 cflqff9= ibyf,ht,bsf

lf ,th,bzt,bs fudtdcj cjatkb= wjw[fkb v.jkjlf ,jylj6

vt dbwb lf xtvvf mfkj,fv7 ofdfdkt,lb [tkc dbyvt ujv,bjc lf

h’kfl lfdbcdfvlb7 f,f6 vfufc drbs[fdlb cojhtl= idbkbidbkt,b6

fb cfl fhbc xdtyb [cyf7 smdty rb6 se cflvt afhifdfyub mfkb itvjut-

.fhfs6 vfibydt vjafht,ekbcfrty vjecdfvs zbzt rdtrdtcfdbs7 itbuyts6

ifdfhlyt,j6 hjv smdtyb lfe’byt,tkb vnthb6 vjafht,ekib

cbh,bkbf lbf[fw6 vjafht,ekib cbh,bkb7 flfvbfyb cfresfh

cbvf[by]tc bvsfdbsdt se fh lfegbhbcgbhlf6 bvsfdbsdt oby se

fh fqeluf6 ths[tkfw bmyt,f lf pdfdbdbs mdti vjb.jkbt,c7 fb6

vfufkbsfl6 zbzt rdtrdtv6 bvlty]th fmbkbrf cfresfhb yf,bzdhj,f6

bvlty]th fsf[cbhf cfresfhb vtj,f6 hjv vbudbxdbf .hjkvf7 ufysfdbceaklf

cbvf[by]bc ndbhsbcfufy lf hflufyfw ufibidkt,f

ths[tk it’kj6 f[kf lbl-gfnfhfc lfehblt,kfl ud,bkofdc7 lfcfvfkb

hf ufmds9= ubylfs9= rtsbkb lf gfnbjcfyb7 lfkts6 zfvts6

brjnhbfkts6 jqjyl vjafht,ekbcrty cbh,bkc ths[tk lf cfvelfvjl

ittidbs7 cb.dfhekb yfmehlfkb w[tyb hjlbf6 hjv vbfaextxj7

mfkt,c ,tlybtht,fc qbhctekb vfvfrfwt,b udfybzt,ty

v[jkjl6 sfy fvfc wjnf afhxf lf ath-evfhbkbw se lftvfnf6

vskfl erdlfdt,fib itweht,ekc dtvcufdct,bs7

wbhf irdbsbybfc sdfkt,b uflftybckf ofvbs6 ,jyljc rb otkb

vjco.lf fv 2dtvcufdct,bspt37

cnevht,b fmf-bm bkervt,jlyty7

f,jkt,lyty lf cbvbylc aidyblyty rfwt,b7

233

More magazines by this user
Similar magazines