Untitled

nplg.gov.ge

Untitled

UEHB JNJ,FBF

lfcodlf lf obcf mj,fkbfc sfylfcoht,bs yfv’byfhtd rfwc ve[kt,ib

xfedfhlf7

_ [esb df;bidbkbc gfnhjyb [fh6 ityb zbhbvt7 .dtkfc wfkwfkrt

lffcf[kt, fk,fs7 ofbqt xtvb jlf lf vb[ctyb dfkbcfufy= _

bwhtvkt,jlf bub6 _ itvfhw[dtyty ufe,tleht,ekc cbylbcufhtw[bkt,b6

itvfhw[dtyty6 _bctsyfbhfl fv,j,lf6 sbsmjc fmfvlt

ovbtylfybdbs tw[jdhjc6 _ lqtvltw v[fhib tltmb xtvc j]f[c6

yehw f[kf ufudobhfd6 sjhtv f[kjfcff tyuehb6 _ mdbsbyt,lf lf

’dtkt,ehfl jlbc ofqt,fc6 dfkt,bcfufy ufsfdbceakt,fc cs[jdlf7

ufvelvt,bs cf[tkbc ufnt[dfc f[ctyt,lf7 itoe[t,ek wjkmvfhc

vlbyfhbc cbf[kjdbs fibyt,lf7 lf,jkjc6 hjujhw rb lfbsfy[vf

vfcgby’kt,b6 vrkfdt,b eqjyjl xfvjewdbdlf7

udbn fysfhbfc ueke[dj,f6 vbcb cfofltkb6 fhlfitkbcfsdbc

wfcfdbs yfstkb b.j7 fvbnjvfw fwkblf vtdf[itc7

jlf hfvltybvt vtpj,kbc sfylfcoht,bs itfafctc7 s[vtkfib

of,kbc [bc cfafcehb uflfe[flf6 stkfib _ ve[bcf6 thsb cbn-

.dbs6 bvltyb6 dfkbw uftcnevht,byf lf cf.dtkgehjw vjhxtyjlf7

fv yf,b]c wbhf irdbsbybfc .dtkf eikblf7

_ rbltd itubuhjdt,s aekc6 _ gbhlt,jlyty6 _ fvfc hfc

udbidht,b jlf,fltkt,c6 wjw[kfl udfvfh[dbyt, gfnfhfc9 _ rbw-

[fdlyty6 vfuhfv zrebc lfvhbut,kt,c sfdfotekb uftwkt,jlf7

2xtvb cb.dfhekb hfvtl hjv eqbhltc fhlfitkc6 vjvtidtkt,jlf36

abmhj,lf lqtybflfu6 vfuhfv ]bvfbfc pehub ittmwbf

lf erblehtcj,fvlt ufqbpbfyt,ek ltlfrfwc cfresfhb [jhwb

kfvbc cfresfhb r,bkt,bsdt lftukb]f7

wbhfv hf[fybf cf[kb lfwfkf7 ,fhub- ,fh[fyf ufzdfhnkek

cfvpflib itpblf6 idbkbsehs bm itv.elhjdlf6 sevwf udbn fysfhbf

jlbc ofqt,fc hfnjvqfw fudbfyt,lf7

_ vjvfijht,ltc vfbyw fv lfcfodfdc= _ lfbrdytct,lf mfkb

sfyfcjaktkt,bc ufcfujyfl lf ofvjsmhbfkt,ek vleqfht whtvkc

vfylbkbc .ehc evfh]dt,lf7

vjekjlytk e,tleht,fc6 ,jyljbfc ofhsvtdfc uftvofht,byf

bub7 fvfcsfy thsfl6 iehbc’bt,fw toflf6 sbsmjc ybiyfc eut,lf

fhlfitkc7

2f f6 lfcnr,b= lbf[= ity6ityb ufvfj[ht= dthfdbsfhb cb,hfke-

236

More magazines by this user
Similar magazines