Untitled

nplg.gov.ge

Untitled

AHSJCFYB ZBFYZDTKF

hjbyltkb jlf,flt6 fctsc ufvjdtmtwbs cfereybc obyfs vt lf

vfaf6 ity _ w[hffc jhvjwlf s[esvtnib8 fctsbc vtcdtehbf ,fub

fysfhbf lqtc777 dtqfhfathb ufvbubf6 .jdkfl vjeabmht,tk

cfmvtt,c hfqf vfbywlfvfbyw xtvb cbc[k[jhwt,b eylf vtsfehj,lyty9=

thsvf6 futh6 vfvekbc n.tt,bc wjldf lfblj rbcthpt7 vtjhtc

tyuehb vb .fdc cdfytsbcfrty fqvf7 vtcfvt rfdrfcbjybc vsfuht-

[bkt,bc ufcojht,fc vjboflbyt,c6 fk,fs6 [dfk-ptu6 fy eahj

cf[bthj hfvtc ufvj rhfdc r,bkc6 sevwf hf ufcfrdbhbf6 xdty6 fysfhbt,c6

[jv ]bibs vjudlufvc ljyrb[jnj,f7 fmfjlf6 .dtkfj6 cfdct

vsdfhbc fyfhtrkc bzthlf gtgthf tyuehib7 gfgf ufwt[dbk ,hby]c

lf vfhbkc stcfdlf sehvt7 vfvfxtvb lf ,b’t,b ,thlfyfrt,bs fcojht,lyty

repbfy mdt.fyfc7 ’vt,vf [jv erdlfdt,fib itnjgtc

vskfl6 fluyty lf fhfahbc uekbcfsdbc6 upbc vs[jdytk [fk[c

itfrktc sfdb= 2fysfhbt,b dfhs xdty6 ’fqkbcufult,ekt,j=

dfb6 ]tut fysfhbfc= dfb6 ]tut fysfhbfc=3

_ hf [lt,f6 hf fv,fdbf9 _ brbs[f blf.dpt xfvj.hlyj,bkvf

vfafv7

_ ufdrfafds fmfehj,fc6 h’tc lf [jhwc vjdfvhfdkt,sj6 rb

bmflyt,jlf ufvelvt,bs bc ,tljdkfsb6 vfuhfv enjgbcnc [fk[b

zfyzhj,ib hfc ofvj .dt,f-vtsmb6 fctsb abmht,bs dexevlt,jlb

vfvbsj,jkc7 vtht ufvj[lf [fyb6 ,fub fysfhbfv ]th rjkb zfybfc

lf zfzbf mj,fkbfc fehbf ujyt,f6 itvltu _ vtcfvtc lf vtjs[tc7

zehbbc rey’ekt,blfy [esbjlt rbkjvtnhbc vjijht,bs afht-

[b ufbxbytc7

fhfathbf6 vj,tphlt,fs-vtsmb6 dbyeutit,lb sfdc6 vfuhfv

ufujybkf9 hfw ,ekljpthb lf tmcrfdfnjhbf rjk[tsib6 fm

fh ite.hbf6 lbludbvfhjysfy9= itctdbfy eqhfyt,c lf tmnfhpt

vtnb n.t ufexfyfut,bfs erdt7 2dth vb[dlf6 gbhjyb fyfmcfujhfib

hjv fdehbt3

dbcb yt,bs lfubo.bfs n.tt,bc ufyflueht,f-vtsmb6 vbdf’f[t yfdblfy7

dbcb lf [fk[bc yt,bsj7

[fk[b hf yf[bhbwff6 dbwb6 ,tdhfl rb fh ufyc[dfdlt,f fv zfj-

,bcfufy-vtsmb6 de.bdkt7

ufvjlbc6 hjv cfvjs[bc rfht,b v[jkjl wjldbkt,bcfsdbc

.jabkf qbfj7 vjhxf6 fvbthblfy dth uthoveyt,bs6 ;byb ,fnjyj6

23

More magazines by this user
Similar magazines