Untitled

nplg.gov.ge

Untitled

AHSJCFYB ZBFYZDTKF

rfhuf cbvbylbc yfmehxfkbs6 ,eh,eitkfsb lf lfaybc ajskt-

,bs vjatybk bfnfrpt7

mfhbc cndtyfcf lf uf]fdht,ekb ,e[hbc ueueyib thsb vnrfdtkbs

vfbyw lfb[bf qfvtv lf cfvb bvltybs vjf[kjdlf lqt7 bv

iefktlib ,jyljc sdfkoby vhfdfkb afhlf itbh[f6 pjub vfsufyb

ptfbobf rbltw lf vbvmhfk yfst,fib [tkbcuekpt uflftifkf

wbhf irdbsbybfc htfkehb ,eyt,f7 fmfvlt ufehrdtdtkb uh’yj-

,f hjv fhf6 cfe,fhib f .dt,jlf ltlfc7 ufewjw[kt,lf yfrflekbc

xmthfkt,ib fltdyt,ekb vij,kbcf lf n.egbcwfkb ]bvfutc

cf[tt,c7 pqfghek cfvjctkib uff[dtdlf rjxbf fkb’jybfc fsfcupbc

vjyf.jkc7 sdfkyfskbd lffyf[t,lf ufvjujybkb lf ztivfhbnb

ufvxtybc fhcib vjwtvek c[dflfc[]dfj,fc6 vfuhfv hjujhw fcrdyblf6

fv ,tlybtht,fc6 .jdtk itvs[dtdbcfsdbc fvfqfv vfbyw6 fhfahbclblt,bs

fqbhct,lf f[ehdt,ek mfkc7 itvjsfdfpt,ek cfcvtkc

vbnfyt,ekb fvbnjvfw cfe,hj,lf mfhfuvt,bs7

_ cbcf6 nehf vehcbf6 ,jylj ,jibc kehcbf6 ,jylj ,jib

vei yfyfc6mf[enjke uehcbf=* fv cbvqthbc ufujyt,fpt v,eh’ukfdc

[jkvt7

_ mf[enekj rb fhf6 j[enjke* _ itecojhf zbzt rdtrdtv7

_ vfufc hf vybidytkj,f fmdc 2zhtkb rfnbc sfdufyobhdf7 cfl

vjdbxmfhjlb6 cfl9= jhvfufl vfbyw fh ufhlfvtwdkt,jlf7 hf [fy-

]fkb lfvbnhbfkf vrthlib9= fb6 f[kf6 fb6 f[kf uflfd.kfgfd whtvkc

lf chekb fhfhfj,f ufbpvjht,f eyeutij sdfkt,ib7 fb6 f[kf6

fb6 f[kf ufdbokt,b v[ht,ib6 uflfd’ktd wf[wf[c lf hjujhw

vf[dbkb mfhmfiib6 bct xfdbrfhut,b vbc vpthfib7 fb6 f[kf6 fb6 f[kf

cf]fhjl ufdfv[tk dbyfj,fc7 ve[kt,pt lfddfhlt,b6 ityb e,tlehb

,jylj vjdcekdfh-vtsmb6 fdmdbsbylt,b [tkt,ufodlbkb6 vfuhfv

vtht9= vtht xtvb .jayf hfqf bmyt,f9= ev]j,tcbf6 cbwjw[kt

vjdbcohfaj6 fylf ertstc itvs[dtdfib6 w[hf vsbc bmbs uflfdbrfhuj

ithw[dtybkb6 sfdkfalfc[vekb7

hf sfditcfafhb6 hbcb sfditcfafhb6 sehvt xtvb qdb’kb idbkb

.jabkf6 xtvb ,jylj .jabkfj6 lfatslt,f etwfhb cb[fhekbcfufy6

itb’kt,f zreblfyfw itbh.tc7 obylfptlekt,f vvfhst,c7

hfw vsfdfhbf6 vt [jv dbwb vbcb fhct,j,bc itcf[t,9= ]th]thj,bs

tctw rvfhf7 vfiby hemf dbyvt vfc5 f f ltlfÁ ityb lf ’vfyb

ityyb lufyfy ufhtit lf eyt,c hfbvt cbn.efl itylf7 [jkj

btce vbeuj vtn.etkcf vfc lf gmef5 dby fhc ltlfÁ

245

More magazines by this user
Similar magazines