Untitled

nplg.gov.ge

Untitled

UEHB JNJ,FBF

mdf,c mfambhc evfh]dt,lf wbhf irdbsbybf7 vjrdfhx[fkt

o.kblfy stdpbdbs vjkfgkfgt .dtkbfy rdthc fvjf,phbfkt,lf6

uj,pt uflvjbnfylf6 ctdlbfyfl itfsdfkbtht,lf sbsjtekc6

bcbybw ufb,flht,jlyty lf tc ,futgj,f ybrfgc feshsjkt,lf

bctlfw ufabsht,ek mfkc7

udbn fysfhbfcsfy ekervfgehjl lfktek kbnhfvlt bpf-

,tkfc zbmf rjybfrbw hjv lftvfnf6 ,jylj fkb’jybfc cf[cfhb fvjthdf7

f,j.byt,lf f[kf[fy ltylb7 cfnfyehfl bwbyjlf7

2vt fghbjhb* dfhj6 uf .dbhjlf lfvcohtsfsdbc ufeut,hj-

,fc lf exbyfh vnthc of[tkt,bs ecojhlt,jlf7 dthw ofvjf]bytc6

dthw ofvjf.tytc7 vtht ’vfrfwt,b bqkbt,ib ite’dhyty ceasf

fthpt6 fbdfypt ufb.dfytc 2.eyovjvndhtek ujuhfc lfvcufdct,ekb3

lf 2mdt.ybc lfvkfut,tkb ’e,fc lj[nehb37 ’kbd’kbdj,bs

itfshbtc cf’byt,tk jsf[ib7 wbhfc kjubyib xffodbytc6 sfdb fevfqktc6

qbkb ite[cytc .tksfy8 ]th mfvfhb vje[fkdfstc6 vfuhfv

vtht ifhdfkb lf obylt,bw uff’dhtc irdbsby[tc vbsbst,bs7

,jylc cbn.dt,vf uekb ufycfresht,bs zbzt rdtrdtc fnrbyf6

sevwf hfc bpfvlf9= ,e[fhsfy vbv.elhjt,ekb vjhc xjhryblf

lf cfnhajcsfy ufbubfdt,ek6 2n.dtmvybk xjyuehc3 vjyj,bcfufy

fsfdbceakt,lf7 cfrhfdbc vbyfpt,ek yfrdst,c bct tcfe,ht,jlf6

sbsmjc euh’yj,tkb rey’b rb fhf6 ptcekbthb fhct,f .jabkb.j7

2hjujh6 hfyfbhfl ufdobhj tc [vf9= hf ’fkbs6 hf yt,bc.jaf

eredfulj xtvb cekbcf lf [jhwbc vfvj’hfdt,tkb evsfdhtcb

tythubf9=

,jylj5 dbc6 hjvtkc lfrfhudbf smdtyb vtuhekb7 fhcfl

ufutmwtys6 vfuhfl vjezbhts [tkb= vjrdlf ievthekb6

vjrdlf [tsehb6 rbltd hfvltyb ctvbnehb lf byljtdhjgekb7

fcbvbkfwbf ufybwfltc odhbk-odhbkvf tyt,vf6

ufvc[dbklyty6 ufydbsfhlyty7 ,fubc rjveybpvbw [jv

tyfsf itho.vfc6 tyfsf cbystpc uekbc[vj,c cfbv;fvbcjl9=

byukbcehfl vtn.dtkt,c lqtc yf[tdfhb vcjakbj6 tctyb

rb ’dtkt,ehfl cf.dtkgehj vtuhekc t,qfezt,bfy7 ,fzfv

mjhse=* ufhtuyekfl se fhf6 ibyfufyfl vfbyw [jv .he hnj _

cfvtuhtkjc ufyfcf[btht,lb okt,bc vfy’bkpt9= bmfvlt ufb;qbyst6

bmfvlt uf]thlb vbcbs6 hjv .jabsb cfuyt,b lf vjdktyt,b hf

cf[ctyt,tkbf6 sdbs j,kj,fib ufphlbkb afhitfdfyubw rb uf-

248

More magazines by this user
Similar magazines