Untitled

nplg.gov.ge

Untitled

UEHB JNJ,FBF

frfwbbc cfht,blfy .ehlfwmdtnbk zbyzht,c6 qj,tpt uflvjodtybk

zbfathfc frbljt,c6 erdlfd’bhbfyb fyokbc stsh ]fvt,c se

ybfdbs lfhotek vf,;fkbt,c7 ifidt,bc ufzf[zf[t,fcf lf x[brdt-

,bc fx[f,fx[fib cec[bfyb lqtt,bc v[fhlfv[fh zbzt rdtrdt6 vbf,b-

]t,lf lf zbyz.kb nfhjcbc ]byfpt rbcrbfct,lf6 cfsyjdlt,jlf cbdhwtib

cfvelfvjl lf,byflht,ekb vtkjlbf7

zbzt rdtrdtc kbhbrbc vfcfpljt,tkb vepf wbhf irdbsbybf

uf[klfs6 hjvtkbw .dtkufy relib lfcltdc gjtnbc vt-c6 vfuhfv

cbfyrfhbc okt,ibdt ,tfnhbxtcfdbs wfl fvfqkt,ekb vb]yehbc

cekbc it[t,f bhtfkehc fcbv,jkjt,lf vfcib lf obylt,ek [fnc

2cbfcfvehbc ,todbc vtkfymjkbbsj shsdbkfdlf7 hjwf vfhflbekb

ctdlf sfyufdlf zbzt rdtrdtc6 thsflths yeutibcvwtvtk vtcfblevktc6

wbhf irdbsbybfc6 itfafht,lf [jkvt sfdc7 vfkt 2rfwbc

sdfkbs e[bkfdb xthjt,b3 wjw[klt,jlyty6 bqdb’t,lyty

2rfwbc .ehsfsdbc vbeodljvtkb [vt,b3 lf cfv.fhj ,tlybth it.dfht,eksf

xehxekc tvcufdct,jlf7

wbhf irdbsbybfv hfw rb pt’ht,b lf ifkbst,b mjylf6 thsbfyfl

fvjmtmf qdtltitvjzthbkb xtvjlyt,blfy7 dby cfl vjfsfdcf6

dby _cfl7 o.fkib ufzbhdt,ekb cnevht,b cfv-cfvfl6 js[js[fl

bodyty nf[nt,pt6 pfv,fht,bfy kjubyt,cf se gbhlfgbh bfnfrpt7

ytvcc dth xffult,lbs pfkf _ cfcnevhjib6 vbcfqt,ib6 lthtafyib7

sdbsjy lbfcf[kbcc cf’byt,tkib vjcdtyt,f ufytphf[f6

hfsf cfcvtkbcfufy itzfyz.fht,ekb ,bzbcfsdbc vjtdkj6 cfzbhjt,bc

itvs[dtdfib sfdb ftvfqkt,byf6 nfinb vbtut,t,byf lf cdtkb

gbhcf[jwbs vjtcekbtht,byf uekitoe[t,ekb7

_ ut.jaf6 vjbcdtyt fob= _ es[hf zbzt rdtrdtc vfcgby’tkvf6

sfy v[fht,pt fkthcbfyfl lff.hlyj [tkt,b6 _ e’bkj,f vfdytf

xdtyc fcfrib7 2tzdbfyj,c .bfv.hfkb7 vheij,f7 cb’df7 ,jylj ,jib

vei yfyfc mf[enjke uehcbf7 wfhbtkb frdybc lfhotdf

dfibythc6 vbs evtntc bub ofhsvtekb idbkbc sef7 eahj

lf eahj bobht,f jyo.dibfib xf’bhekbc vcufdcfl7 evfyrj

xfcf[df37

_ wjnfw vflhjdt= _ vjczhf sfdfeqt,kfl cfxjyueht vjhc

xfrbhrbnt,ekvf7 2sfdblfy vbwbkt,c6 hfsf vtht vtnb vj[th[t-

,bs vbexjxltc jmhjc,ev,ekbfy vfvkf.byofc7 vjubotdc6 mfkf,njyj

fvfqfv vfh[df=3

250

More magazines by this user
Similar magazines