Untitled

nplg.gov.ge

Untitled

AHSJCFYB ZBFYZDTKF

dfyuf _ zbirhbc ofvf[dbkt,ekb odtnt,b yfrflc ,hz.fkfdlf6

fkbfylfut,lf7

,jyljv lfaybc yfhufdt,bc ufcodhbd vbclbf vjnjhbfyb yfdbs

itcfcdktkblfy ufhf;fvlt fqvfhsek nfkfdthc7

2ztzt rdtrdt5 fhlfitk fkb’jybfcsfy vbcdkfc ye t[evht,b6

]b]b7 ity tc wbhb,bfc [dt[dthbf kjubyib yt,bdhj-

,f ye uujybf7 vptseyf[fdb mfkbidbkb rb .fdc yjxjtdbxc6

vfuhfv vbc cfvjcf[kjcsfy gjntywbehb vrdktkb lf’hobc6

bwjlt7 dbyw lfvgfksfy vb,tlfdc6 eyf[fdb ’vbc cekc

dabwfd6 fh lfdbylj,j6 lfbmflyf fvfc obyfs gfnbvhj,blfy

ufvjmwtekvf lehev8 fct hjv6 n.ebkfl hjlb urbs-

[t6 uekflb [fh se kfxfhb-vtsmb7

’e,f zfybf5 fsb rfwbw hjv uf[kltc6 vt vtcnevht6

yfyfut6 vt7 rehlqtkbdbs shsbfy lehec ibibs7 rb6 vfuhfv

yflbhsf vtat kjvb hbsbvt fqtvfnt,f oheoeyfc9= flfvbfyt,bc

sfyfcojheakt,bfyj,fc mflfut,c ;byb fysfhb sfdbcb

utyehb by;bythbbs lf cbyfvldbktib ’fkvjvhtj,bc

xfhxjt,c dtqfhfahbs cwbklt,f7 dsmdfs6 vj[lf ufsfyf,ht,f

trjyjvbreh lf behblbek ljytpt7 byntktmnc hfc

eidht,f6 thelbwbfc9= c[dt,pt ertstcfl ye vjufmdc sfdb7

cbwhebsf lf jhgbhj,bs vjptkbkb= vbub[dlb dbsjv

mfhvfuc ltlf9= hfc vte,yt,jlyty vbcb it’hoeyt,ekb sdfkt,b6

hbcsdbc itvbwehf svfib sbst,b6 hjwf rjvgjnc

vfcvtdlf6 fy hfnjv vtwdf .dtkfathb ereqvf9=3

vjnjhbfyvf yfdvf se[se[bs xfefhf lfn,jhbk jlf-cf[kc6

ufhf;c7 ubcjct,bfy wb[t-rjirc enhbfkf ths[fyc6 vfuhfv hjwf

bmblfy xmfvbw fh ufbcvf6 rbxjpt vjrfkfst,ekvf zbzt rdtrdtv [vf

ufbqj5

_ [fyneh6 [fy-neh= fh eylf fvju.jkjlb wbhb,bfcsfy7 udbnbc

s[jdybc itechekt,kj,f bmyt,jlf9= facec6 hfvltyb rj,hb

ufbmwtjlf fepblfy= fy hf lqtib bmyt,f nfjnbfyb 2jwlfjs[b9=3

vtjht cfhsekbc ubcjct,bfy afy]fhfpt afhlf itbh[f6 ufbobf7

sbsmjc fmfvlt vjafht,ekblfy brdktdlyty vtyfdtsf [fcbfsc6

rtyzbc se vfhufkbnbc cbvfqktc fybzt,lytyj8 sbsmjc lffpecntcj

vfsb fd-rfhub6 fvbnjvfw e[vj,lyty f[kf ,fy]udkbfyb [tkbc

mytdbs cfsfyfljl fvjwyj,bkc7 sevwf fkb’jybt,bc cfcf[ktib

253

More magazines by this user
Similar magazines