Untitled

nplg.gov.ge

Untitled

UEHB JNJ,FBF

itqotdf thsj, ufzbhlt,jlf fv]thfl6 dbyfblfy vfc ufht cfv.fhjcsfy

fhw rb,t frfdibht,lf lf fqfhw _ fbdfyb6 [jkj bc thsflthsb

hrbybc rfht,b qdfhsmfac fvjt[thuf7

fhlfitkb levlf6 sbsmjc tuh’yj cnevht,bc cfofltkb6

sbsmjc t.yjcf6 hjv .jdtkbdtc lehec ufcfqbpbfyt,kfl vjbvjmvtlt,lyty7

’vbcoekbc ufysfdbceakt,bc lqtc cbrdlbkbdbs it rfyrfkt,lf

fhlfitk fkb’jybf6 fvbnjvfw cfvrdlhj-cfcbwjw[kjl

uflfvntht,ekbcfsdbc cfc]tkbc ufcf[fyuh’kbdt,kfl fhfathc

pjufdlf _ aekc cfdfh’kbfyb [fk[bc v[fhlfzthfc se rfyjybthb

mehlt,bc ’fkvjcbkt,fc7 cffsbdbs mjylf fo.j,bkb cfmvt6 vfuhfv

tuth5 2ahs[bkfl b.fdb6 lehe rjkjybblfy ufbmwfj36 itt[vbfyyty

hfbjyekb vbkbwbblfy sdtyf[tdhbc oby lf fhlfitkvfw

vjcdtyt,f lfrfhuf7

_ udbn fysfhbfc lfdfkt,bs vjdlbdfh7 sesehbfv lf cf[ev777

_ iefrfwt,c lfvb[tlts= [fk[b ufo.lf jlf,fltib9 oe[tk

,fubv lfudlj gfnbdb6 f[kf smdty ittyfwdkts= hf [lt,f cjatkib9=

fk,fs sfdptcf.htkfl vjubuhjdlf cfmvt=

_ cfvoe[fhjl6 yjxtdbs6 cfvoe[fhjl= flfvbfybc vc[dthgkb

fh fhbc7 tyuehb qjht,c lf ’hj[t,c vjfnbdnbdt,c v[jkjl7

_ cfl fhbc ,fubc ’vflyfabwb cfv[tlhjt,b9= hjlbc ubgbht-

,ty tdfrewbfc6 hjwf thsbfyfl fvjo.lt,bs9=

_ ]th]thj,bs [fk[b vnrbwtl lufc7 ityb sfdv]ljvfhtj,bc

lhjc eahj ufh,jlyty cjakblfy6 dbytv f[kf7 vbkfylfhb ub[fht,s6

fk,fs6 uekc9=

_ f,f= cek bv zrefs[tkc t’f[bc obdbkbs7 hfc fh dtwflts6

wfkrt ’brdf lf genf6 wfkrt _ ltl-vfvf6 wfkrt _ [fynehb lf

vt6 vfuhfv .jdtkudfhb vtwflbytj,f o.kbc yf.df ufvjluf7 ,jkjc

b’ekt,ekb itdbmtybs ufudtsjrf lf f[kfw [tkat[itrhekb

pvereyt,c kjubyib7

_ hjujh6 fdflv.jab ufsjrts9 fctsb ecekuekj,f ufujybkf9=

_ cneltynbf6 vfuhfv pjubthsb ghjatcjhb vbvbmfhfdc7 fvfy

uflffhxbyf firfhf cbrdlbkc ’e,f zfybf7 vtht6 oe[tk ufbuj se

fhf sesehbfc ufcfzbhb6 [tkbc thsb itdkt,bs ufydrehyfd ltlfvbccj6

lfbnhf,f[f lf dyf[js6 hf ,bzbwff7

254

More magazines by this user
Similar magazines