Untitled

nplg.gov.ge

Untitled

AHSJCFYB ZBFYZDTKF

_ fhbmf6 tu .jabkf xdtyb v[cytkb= sevwf hfl ubylf6 ufvf[ctylf6

itvjcfcdktkb xfrtnbkbf7

_ ecfidtkj fhfathbf6 yjxjtdbx7 bvcbuh’t sjrb vjudfmdc6

vstkc jlf,fltc t.jaf sfdbc xfvjcf[hxj,fl7

_ jqjylfw vbkfylfhb lfo.yfhltc lf xtvc ]fyvhstkj,fc

dxbdb9= cfrvfhbcbf jlyfd fvbobjc oytdfv lf vtjht byafhmnb ufhfynbht,ekb

vfmdc7

_ utrflht,fs6 yjxtdbx= tuth6 [fynehbw ufvjxylf7 cfyfvlbc

cfcfakfjlfy vjd,heylt,jlt6 ubjhubc smdtyc ufyrfhuekt,fib

dnjdt,=

mfkbidbkvf [tkb itfut,f mfvfylbdbs ofvjpepeyt,ek sjrc

lf hrbybc vjf]bhc cfbvtljl itfyfcrdf7

evpthlf ,jylj wbnhect,bc itaesybk vorhbdt,c6 ntktdbpjhbc

,j]j]qj fyntyt,c6 cfvnhtltt,c8 fn.dtdt,lf kfvgbjyt-

,bcf lf 2utv,fypt uflvjvlufhb3 [fynehbc sdfkt,bc rhbfkb7

2vblb lf ye thoveyt,b cbpvfhc7 ]th b.j lf ’e,f zfybfc at[t-

,blfy zbf.tkfcfdbs ofrkfrybkb cbc[kb7 fvfc o.fklblj,f lfthsj

ptl6 hjvtkbw fhfahbs xfvjedfhlt,f vbobc’dhfc7 itvltu

cfnfy]jtkt,bc sfdpfhlfvwtvb fv,fdb7 vbevfnt .jdtkbdtc [fynehbc

lfihtnbkb vrthlb lf ohtlbw itbrdht,f7

;byb5 idbkj6 ,enenb6 ity eylf ufyff[kj6 eahj vtnbw

_ erdlfdt,fc fpbfhj xtvb lf vfafc cb.dfhekb6 vfuhfv

cffvbcjl ]th cekbthfl eylf uflffhxbyj [fyneh

fkb’jybf lf vtht _ [jhwbtkflfw7 vfghjuhfvt,lf37

kbvjyfhbevt,bc ltljafkc vfh]dtyf vrthlb vfhskfw abwfhbdbs

uf,hn.tkt,jlf6 vfhw[tyf _ ufsmdbht,jlf6 ufdct,jlf

lf fv itecf,fvj,fv ,jylj wjnfsb lff,ybf6 vfuhfv sdfkbc lf-

[fv[fvt,fib ufvjwjw[klf6 ufymfhlf vbcb e,flherb jhzjaj,f7

hrbybc cfat[eht,bs lftidyty e[vfehjl7 ufydktc cf’byt,tkb

jsf[t,b6 [fkbxt,b lf afhlfut,b7 bkevbyfnjhbc vcufdc afy-

]ht,bfy rf,bytnib ˜vtcfvt cfhsekbc vt[estlb vfbyw hjv trfdf—6

vjxemehsvt,ekb sfhjt,blfy cmtknfybfyb obuyt,bc kfimfhvf

itvjfyfsf ,jyljc6 vfuhfv fcekvf rbcthofuh’tkt,ek df;c

vfsb lfsdfkbtht,f fh lffwfkf7 ,b,kbjstrfc vce,emb [tkrfdbs

ufvjfhblf7

.dtkufy eakbcoekb vjyntubcf* lf athbf rfgektnbc* cehfst,b

b.j ufvjatybkb7 vfc itvltu6 hfw tc nhfutlbf ltlfmfkfmib

b[bkf [fynehvf6 vjcdtyt,f lfrfhuf7 fhlfitkvf vfvfbkf

255

More magazines by this user
Similar magazines