Untitled

nplg.gov.ge

Untitled

UEHB JNJ,FBF

abf fysfhbfc ,jhfyb ffidt,bytc7 vjrktl6 [fynehb cbrdlbkc uflfehxf6

vtjht [fhbc[bc cblfvodhbcfufyfw ufybrehyf6 vfuhfv ujujyf

,t,bbc lf6 cfthsjl6 jlf,fltkt,bc sdfkib6 vbkfylfhbc

vc[dthgkfl lfhxf vfbyw7

_ iehb b’bf6 iehb= _ fnfynfkt,lf tyfc wfhj veiembf ufvelvt,bs7

okt,bc vjvfnt,fcsfy thsfl [fyneh fkb’jybfc vrthlbc

cblfvodht ytkbytk f[fk sdbct,hbj,fcfw b’tylf7 ufycfresht-

,bs tc eahj w[flb vfc vtht itbmvyf6 hfw 2ltlbc lfbydfkblt-

,ekbc3 fhct,f fmfvlt exdtekj ,b’ut,vf itfh.btc5 vfhw[tyf6 eo-

.byfhb rthnbc mdti wthbcbc[j ]bhrdfkb xfe]lf6 hjvtkbw sfylfsfy

lfvfabmht,kfl bphlt,jlf6 b,ehwt,jlf7 2cbvcbdyt3

eqdsjl vfnekj,lf7

lfatst,ekb [fynehb fv cfmvtib ahbfl ufycofdkekvf ,t-

,bfv lffo.yfhf6 vfuhfv sbsmjc ,ytkc yfstkb ufvjt.jj6 vfwbhbfv*

vfkt firfhfl buh’yj ufjht,f7 c[tekbc e’hfdb yfobkb

_ xfvmhfkb ’e’e6 ufydbsfht,bc pjufl rfyjyc _ lhjbc ekvj-

,tk lbyt,fc ufvjsbidjlf lf bub eyeutij,bcfc vbcf.hlyj,tk

rtltkc lftvcufdcf fcekbcfsdbc7

ajhvfv6 w[flbf6 itcf,fvbcb ibyffhcb ufyfdbsfhf7 [fynehbc

fhct,fib sfylfsfy ahs[bkb6 sfdfotekb6 fvfcsfyfdt .jdtk cbn-

.dfc lflfhf]t,ekb gbhjdyt,f xfvjf.fkb,f6 hjvkbcsdbcfw obyflflt,fib

fhfse 2’e’ecf3 lf 2vrthlbc36 fhfvtl6 cfthsjl 2vfh-

]dtybc3 yt,bcvbthb vjhajkjubehb fqyfuj,bs ufvjxtyf ’fhqdt,bc

fviktkb itbmvyf7 vcufdc cfrbs[t,pt cfe,fhb6 hjujhw njkt,sfy6

bct eahjct,sfy .ehbc ,b,bkjt,c fegbkgbkt,lf [jkvt7

sbsmjc vrthlbc eakbctek v[fhtc ,fv,bs rb fhf6 yfrdthx[kt-

,bs cfdct kbab vbrdhjlf rf,bc mdti7

fk,fs6 slbl[fyc ufcnfylf fvudfhfl6 ths[tk crjkbc rb,bc

cfat[ehpt fvjvfdfkc6 rbchbcnt[bs ufvjmfyt,ekb evwhjcrkfctkb

rbynbhbf hjv fh lfc]f[t,jlf7 ,eyt,hbdbf6 ytcdbcsfdf mj,fkbfc

erdt otkpt vfwmthfkvf [fynehvf fyukj,f fh itfhxbyf7 ybhofv-

[lfh ,fdidc vstkb s[esvtnb oesb clbf crjkbc tpjib6 dblht

,t,th nhbajkbfnt,sfy fh vbbvo.dlbf lf sfd[tlbc bctlfw ,fhfmbfy

2kf.ext,c3 otqfyltkb pjvt,b cfyfnhtkb fh ufe[flf7

rbynjhbfv6 hjujhw rb sfdb cfvidblj,jc lfbuekf6 lfuhjdbkb

,jqvf fahmdbf lf fahmdbf whtvksfy thsfl7

258

More magazines by this user
Similar magazines