Untitled

nplg.gov.ge

Untitled

AHSJCFYB ZBFYZDTKF

_ vvv6 vvv6 vvv6 cb ]ef6 ]ef=* j6 j6 lblb hfvtf ityb ,fv,bs

ufntybkb vrthlb= vfufc uthxbdyf6 bv ths flubkc vjahs[bkt,jlb=

˜rbynbhbf fv itvs[dtdfib ufwbkt,bs rjyrhtnekb b.j`6 _

vjczhf sfdb cf[fk[jl6 hjvtkb cbn.dt,bc ufvj mj,fkbt,c jlf-

,flblfy uflfcf[kt,fv vjeobfs kfvbc5 flhtek fcfrib e,ytk ,bzt,sfy

xbhudt,ib yf’hjvbfk-yfshtdvf [fynehvf ieif bjlb ufvjcwfkf

dtnfv,ekfnjhbfib7 vjzhbkfl hjv dsmdfs6 fkb’jy-

[tc .jayfw chekbfl f[fkb rfkfgjnbs ofhbvfhsf7 fmfvlt cekpt

enr,tc lfmfkt,cfw xfvjcwbklf lf sbspt lf[dtek ’vfrfwt,cfw7

lfrtynlf6 ufrthglf8 vtwflbytj,fc lf abpbreh dfh]bic

evfnf7 fenfytkb itbmvyf6 hjujhw edbwb njk-vtuj,ht,bc6 bct

_ eybzj vfcofdkt,kt,bc vbvfhs7 ufrdtsbkt,c sdbsyt,ehfl njdt,lf6

vfuhfv6 f,f6 rfhub ltlbcidbkt,b b.dyty lf ;ehyfkib 2fht-

,b3 xftothfs= fhw rjvrfdibhbc rht,fc lfubltdlfs hfvtl6

fqfhw _ cfufyut,j qjybc’bt,t,c7 cgjhnlfh,fpcf se vjtlfypt

rtynfl sfvfij,lf xju,ehsc6 rfkfs,ehsc7 teakt,jlf 2’beljc3

lf 2rfhfntc3 bktst,c7 pehuc erfy fvjh’fkb itfhmdtc7 fctsb

b.j6 ]bycbc ifhdfk-[fkfsbs cfiefkj crjkfc bct fvsfdht,lf6

hjv cffhib.j othbkb fhfdbcufy vjcdkbf lf6 hfw vsfdfhbf6

qfvqfvj,bs ofrbs[ek hjvfyt,c se fh xfdfult,s cfsdfkfdib6

.jdkbcvjvwdtk cb.dfhekcfw fh feshsjkt,bf vbcb cekb7

fhlfitkbc cf[tkvobaj vfymfyfc tc okt,b ]fyle mj,fkbf vfhsfdlf7

[yjdfyt,bsfw6 ufvjwlbkt,bsfw lf vjhxbkt,bsfw sfdv]ljvfhbc

vlujvfhtj,fc ahbfl tcflfut,jlf rbynbhbfc vfvf7 rdbhfib

cfv]th htgtnbnjht,c ofvjfc[fvlf peulblblfy lf vtht

wyj,bkb cgtwbfkbcnt,b hbuhbuj,bs fvtwflbyt,lyty [fynehc

c[dflfc[df lbcwbgkbyfib7

vukbs lfibyt,ek vtw[dfhbcfdbs eahs[bklt,jlf fhlfitkb

fcekc7 epjvjl ndbhsfdlf6 hfsf idbkib mfkbc ufvjqdb-

’t,bc ghjwtcb .jdtkyfbhfl ittytkt,byf= vfuhfv6 futh6 etzdtkb

ufycfwltkb vjclujvjlf rfhpt=

o.fklblj,fv thsbfyfl uffdkj vechb ,fknbcgbhtsblfy xfvj.dfybk

]bibfy ’hj[t,c lf qjht,c7 vfsb rfvtxt,b6 qvthsvf eo-

.bc6 cfl lfnbdlbdt,lyty f[kf7 rbltd rfhub6 mthmty]bc uflfhxtyf

vfbyw vjf[th[tc7 [,jcnjkf yfufpt,vf sdbsjydt eidtktc sfdc _

vtjht cfhsekbc lthtayt,ib ctbhyj,lyty ]by]bkt,bc x[fheybs7

tutw hjv fhf6 lehe fkb’jybfc vemfhfw lfbhqdf8 bmbs cf[ev

259

More magazines by this user
Similar magazines