Untitled

nplg.gov.ge

Untitled

UEHB JNJ,FBF

offhsdf ,th,bzf vbybcnhc itgbht,ekb sesehbf6 fmts wjw[bc

nfhbdbs itrhekb vbkfylfhb=

’ytkb cfsmvtkbf6 fvoesbth sfdbceakt,fc itmvybkb dbsfht,bc

ufvj fybzt,lf fhlfitkb [fynehc8 se afh-[vfkc sfdfl

.vfodbkbc efyufhbij cbohatkt lf cf[btht,f f.htdbyt,lf9= hjujhw

yjxjtdbxb dfhfelj,lf6 lqtdfyltkb ptbvbc [th[tvkfl

vjc[ktnbk cneltync uflffmwtdlf cojhtl7 sfyfw zbzt rdtrdtc

vjyfs[hj,blfy ufvjvlbyfht6 ufycfresht,ekb ybzbw se

fqvjfxylt,jlf6 idbkbdbs egfnhjyt,lf7 lf,jkjc6 vnhflvjrblt,ekb

lehe mflbkbcfvt,h6 [dfk-ptu cfcofdkt,kfl ofhcfupfdy

[fynehc fv[fyfut,c se vbemctdlf ofhcfo.vtlfl6 hfqf

bv dtkehbc [fk[vf ufstkjc xtvb ihjifybj6 ufbabmhf lf uekbw

.eh’ybc vntdfybdbs vjtoehf8 sevwf sbspt r,tyf erdt udbfy

b.j _ fvjh’fkbc cfvakj,tkjib ew[j vfvhvf itluf at[b7

_ fdflv.jab cfl fhbc9= _ rbs[f yf’fkfltdb cbsfvfvbs ,jyljv

mfkbidbkc7

_ lf,kff6 vtjht cfhsekpt7 2wbhfcfdbs f,htievbc svf

fmdc37

_ [tkbc uflf,fyf itb’kt,f9= 2e,hfkjvwf dfh vt777

zbzt rdtrdt5 hfw eahj vtnfl bsfd[tlt,6 vbs ertstcbf6

cbsfvfvtib xfvjuthsvtdf7 vjhw[db lfqegekbf6 ]b-

]b7 lqtvjcoht,f vjafht,ekbcfrty bh,tyc xtvcfdbs7 vjafht,ekib

cbh,bkb rb6 vthoveyt6 wbhb,bfc [dt[dthbf

kjubyib yt,bdhj,f ye uujybf6 vbofcsfy ufufcojht,c7 gthfyub

lf vbcb fv[fyfub hbcsdbc utwdf ereqvf v[fhfmwtekbdbs9=

f-vtsmb6 fvjqthqt6 [jv fh utmfdt,f9=3

_ fmts6 fmts vj,h’fylb= iemb ufvjhsekbf7 fhfathc lft]f-

[js7 futh6 cfystkbw fdfyst7 o.fkc ufpbc rfkjyrbs ufubw[tkt,s7

2hfnjv vbrfyrfkt,c [tkt,b6 ve[kt,b6 [vf9 hf vzbhc6 hf fv,fdbf

xtvc sfdc9= kfvfpb sbst,b mjybf37

_ ]fyvhstkj,bcfsdbc wbdb o.fkb eahj vfhut,tkbf7 2,bkob=3

[tlfd6 hfc vf,hfkt,c9= lqtcdt tyfc .tkib xfdxhb yf’bhfkfc=3

_ ,tlybthb [fhs6 ,tlybthb= hf c]j,bf cneltynj,fc6 sfdbceakt,fc6

hjwf ityb sfdb v[jkjl ity utresdybc7 jlf,flt wb-

[tf7 sfdbceakt,f v[jkjl lbl mfkfmt,ibf itcf’kt,tkb6 cflfw

fhxtdybf vtnb cfiefkt,f lf ufcfmfybf6 cflfw fsfc cbcektktc vjbvjmvtlt,6

ubylf .bhfpt lflut,b6 ubylf vtw[ht cfhsekblfy ufl-

260

More magazines by this user
Similar magazines