Untitled

nplg.gov.ge

Untitled

AHSJCFYB ZBFYZDTKF

vjtidt,b6 vfuhfv fhfdby ufurbkfdc6 dbyfblfy fhfdbc cwfkbf itysdbc7

2ceysmdf vtrdhbc6 uekbcwtvf vb[ibhlt,f7 vtnb sfdlfzthbkj,f

vvfhst,c=3

_ sfdbceakt,f ituyt,ekb fewbkt,kj,ff6 zbhbvt6 lf fhf

_ .bhfpt lujvf7 smdty hfcfw ueylherc ervtds6 bvfc sfdbceakt,f

rb fhf6 ufew[jt,f6 cfresfhb sfdbc6 cfresfhb vtj,bc lfrfhudf

mdbf7 bwbs6 tc mfkb6 _ rtltkpt cbuh’bd uffnfhf cfkjrb

sbsb lf vpthf ,jyljv6 _ cfyfv ]ekbtnfc hjkib it’dht,jlf6

]th ht;bcjhbc [tkt,b ufvjbfhf7 2fhf wbkb cofvj3 cek itvjmvtlbc

afynfpbbc yf.jabf tuhts ojlt,ekb fvfqkt,ekb cb.dfhekt,b6

j j j lf e e e5 nfhbtkb lf ytcnfyb6 nhbcnfyb lf

bpjklf6 afecnb lf uhts tyb6 fvktnb lf jatkbf8 vfs itcfmvytkfl

w[jdht,f ’fkpt ’eyob vtyfnehtf7 vbs[fhbs6 thsb6 dby b.j

tktyt6 vstkb nhjf hjv itbobhf9=

_ tktyt777 tktyt777 hjvtkb tktyt9=

_ .jdtk itvs[dtdbcfsdbc zbzt rdtrdtc ltblt,b fhf7 jvthjcsfy

hf [tkb fmdc mfhsek crjkfc= b.j fctsb ltljafkb cf,th’ytsib6

tktyt vidtybthfl ojlt,ekb6 vfuhfv vt hjv vrbs[js6 xdtekt,hbdb

rf[gf6 v]j,ybc v]j,ybc vljvtkb7 fy6 vfufkbsfl6 tctyb

itmcgbhbc seylfw fs otkboflc twjw[kt,byf6 lfb[jwt,jlyty

vtht dbsjv thsvfytsbcfsdbc9= bwjlf zrdbfyvf byukbctkvf cb.dfhekbc

itcf’kt,kj,fyb7 cflfw oesbcjatkb6 .jdtklqbehj-

,f6 iehb lf nfkf[b bo.t,jlf6 othnbkbw bm lfecdf hjvfyj,bfc7

cb.dfhekb cb,thbc rfhfvlt eylf vb .dtc flfvbfyc6 2]j,lf cb,thbs

cbrdlbkfvlt vtsmdf7 vfhfpvb36 hfw vbc]bkb cbwjw[kbc gjpbwbblfy

f,cehlbf7 2rhsbc37

wbhf5 uh’tk[tkt,f vfpkb v.fdc lf eahj uh’tksvbfyb

vfpkbidbkb6 hjvtksfw6 zbzt rdtrdtc cbn.dt,c se

vjdbidtkbt,6 fhlfitkb ptvjeh eahjcj,fcfw evfcgby’klt,f

lf cfmvtt,cfw brdfhf[zbyt,c sehvt7 lfdb]thj fct

ufbvtnt,lf qdb’k idbkc9= fkajycbyf7* [fynehbyf7

zbzt rdtrdt5 fhfathb itutifkjc6 ]b]b= vfct hjv b.jc6

wjkbc qfkfnc mvfhb itbn.j,lf gbhdtk hbuib lf mfkbidbkbc

ithw[dtyfc _ ltl-vfvf6 vfuhfv cfe,tlehjl

gbhbmbs [lt,f6 gbhbmbs73

_ 777dfh6 bydfkblb6 fhfchekafcjdfyb9=

261

More magazines by this user
Similar magazines