Untitled

nplg.gov.ge

Untitled

UEHB JNJ,FBF

_ seylfw rktjgfnhf ufdb[ctyjs7 b.j lhj5 thsuekt,fc

tabwt,jlf rtbcfhc6 eahj cojhtl wtpfhc6 rtbcfhb smdtyb ytnfhb

vfvt,bc o.fkj,ff6 2wfycf3 lf 2rfyc3 dth fhxtdlyty thsvfytsbcfufy7

ufcobhf ctyfnvf nbhfyb se fhf6 fynjybecc ufevb]yehlf

vcohfak7 fh lfcwfklf c[dt,sfy uf]bhbst,f6 hflufyfw .dtkufy

thsb lf bubdt lfe[dlf7 lfbqfkf6 j6 lfbqfkf= tctw smdtyb ufyecfpqdhtkb

sfdbceakt,bc itltub= mfk-df;bc cb.dfhekb bv

.dfdbkc ufdc6 hjvtkbw vjo.dtnbkbf lf ]th rbltd kfhyfrblfy

rtrkewj,c7 vfhflbekc v[jkjl ltlfidbkehb cb.dfhekb itb’kt,f

vbef[kjdltc7 2ltlfc de.dfhdfhs idbkt,b6 ltlf fh

udf[cjdc idbkt,cf6 vbnjvfw oesbcjatkb cek velfv udfwjldbkt,cf7

lt-lf7

wbhf5 cehfsb vfbyw vjvwf vbcb lf vjdrdlt se hfvt

lfdbxbdkj7 cff[fkokj xbxbkfrbdbs lf[ezezt,ekb svf

mjylfj6 rjkb zfybfv6 oe[tk7 vjudbfyt,bs ufvb[lf chbfkf6

sjhtv ,fdidj,fib vtw bctsyfbhfl fvt,ehlt,jlf6

ofvt,f b.j dfhw[yf7 ufyf[j cehfst,b9= rfhub6 rfhub6 c[df

lhjc b.jc7 dbcfw zbgsfy [fkb fmdc6 ,tlybthb bmyt,fj6

bn.dbfy xdtyib7 pes[bc nfyb umjybf7 utibybf qbnbybc9=

,tlybtht,bc cfobylfhbf tctw7 fvyfbhb ,jldf vfbyw cfblfy

bcofdkt9= hfcrjkybrjdb dbyqff6 fy ;byb fysfhc hfqfc thxjlb9=3

bmyt, hfbvt yfstkb athbc rf,f xfutwdfs6 [fk[c hfnjv eylf

fsmvtdbyjs6 ifhdkbsff lf,flt,ekbj7 ukjdf ibuyblfy eylf

vjvlbyfht,ltc6 cfresfhb cekbc fcfvfqkt,kfl lf fhf _ vjcfxdtyt,kfl7

tutw hjv fhf6 ifhdfkb eobyfhtcfl mfkc shueyfdc

mfkib=

_ [fynehbb= cfl lfbrfhuts9= fh utcvbc6 ltlfityvf bctd

xfhsj=

_ vjdlbdfhs6 vfvf= [tkt,c b,fyc cnevfhb7 2sbsmjc xtvc uekib

b]ltc7 kj.t,pt wtw[kb vbrblbf7 fk,fs6 .dtkfathc xferfrkfdlyty

bm7 v6 vbahs[bklt,f vfvf= fhbmf6 hfvt bctsb fh vjfwdltc

ityc mfkoekc=3

_ j6 idbkj6 wjnf lfexmfhts=

vfhvfhbkjc rb,tpt lfidt,ekt,c fhlfitk fkb’jybfv it -

qbvf7 eyeutij vlujvfhtj,bs fajhbfmt,ekb ofvbs ufbhbylf6

sbsmjc ijhc xfcbkek .vfodbkrfwj,bc lqtt,c f.ehflt,cj7

_ 2ptlufvjzhbkb vbkfylfhbf7 vbkfylfhbc vfqfkb .tkb6

262

More magazines by this user
Similar magazines