Untitled

nplg.gov.ge

Untitled

AHSJCFYB ZBFYZDTKF

,f6 se ,th,bzf vbybcnhb ufo,bklt,f7 sfy cfmvt= wyj,bkbf6 hjv

w[jdtkbc mwtdf6 pju-pjubcf fh b.jc6 t.hlyj,f tljybpvc fye

cbfvjdyt,fc lf ibic6 flfvbfybc gbhjdyekb vjmvtlt,f rb _ vjdfktj,bc6

cjwbfkehb thjbrbcf lf ibyfufyb cbylbcbc yjhvt,c7

yt,bcvbth flfvbfyc ite’kbf ibibc lf’ktdf gbhjdyekb htubcnht,bs6

_ ,jylj oby ufexthlf vbkfylfhc lf at[bcuekt,b sbst,bs

vje;qdkbvf6 _ ufu.bydbf [tkt,b7 afy]ht,c hfc ertnfds6

[jv [tlfds6 hjujhb vpbfyb fvbylbf ufhts9=

fdflv.javf vpthf [tkt,blfy itjhsmkbk6 odbvbc odtst,bs

lfqfhek vbyfpt uffbnfyf lf uff;h;jkf7

_ hjlbc ofdblf sesehbf6 ueibyoby [jvrb9=

_ ueiby lbkbs uf .df cf[ec7 vb[frt,b vjvbnfyf lf jhbjlt

rdbhfc hfvtyfbhfl ufe’tkb extvjlj6 vs[jdf7

2acbmjctycjhekb fikbkj,fyb fhf fmdc7 fdflv.jab fct se

bct fqbmdfvc cfresfh c[tekc6 lhjcfw6 cbdhwtcfw6 vfuhfv ibpjahtybbc

ybiyt,c dthcfl ufdtmwtdbs7 vfi6 itdeluts fyfvytpc37 _

bmyt, uf[cjds6 hjujh vjbkjubyf ltlfvbcvf yfltv7 vfit,b [jv fh

e[vfhbfs9=

_ w[jyt,ekvf ,f,b vehqek[tv vjfhxbyf6 yfyfut6 hjujhw

.dtkf xdtyufyb7

_ vij,kt,c trjyjvbehfl [jv fh ezbhlfs9= r,bkt,b hjlbc

fvjedblf9=

_ r,bkt,bc fvjcdkf fh vf[cjdc6 yfyfut6 ufzbhdt,bs rb6 dbc fh

udbzbhlf6 ufycfresht,bs ufcf,zjt,bcf lf jvbfyj,bc okt,ib7

_ bmyt, vfqkblfy xfvjdfhlf6 fy hfbvt v’bvt fdflv.jaj,f uflfenfybf9=

lfv]tht b.j se ]benb [fcbfsbcf9=

_ vthw[fkbdbs ,fdidb b.j6 yfyfut7 cfsfrbkj h’fkc itvjdeidt,lb

iby9= hfw itt[t,f [fcbfsc6 vfubcsfyf vjhblt,ekc6 vfubcsfyf

ve.fbscf lf ufvujytc6 bctd vfcsfy se vb[dbljlb6 sjhtv

vtjhtc dth bgjdblb vstkc jlf,fltib7

_ ]jhpt it]ljvfw e.dfhlf6 _ itfidtkf yjxj /fkb'jybfv7

_ hbc ufvj eahj rbjlb6 vbkfylfh6 afy]ht,sfy fdcekt,b

hjv hbfkt,lyty se [tkat[itrhekb ufmwtdfc dth f[th[t,lb9=

ufcfut,bf6 ufcfut,b= fbqt f[kf vfrhfntkb lf vnthb vjdcgjs6 ufdfyfluehjs=

_ hfyfbhfl9= _ rbs[f mfkvf7

265

More magazines by this user
Similar magazines