Untitled

nplg.gov.ge

Untitled

AHSJCFYB ZBFYZDTKF

hbkt,bs ufvjdrbs[t sesehbfc6 c[dt,cfw6 pjub hfv smdtyufyfw

itdbn.dt6 vfuhfv6 fb6 vbptpt,b ]th rbltd zjhbc ljytptf7 vfhskfw

wbhb,bfc f,lfe,lfc [jv fh dfs[jdt,lb .ehc9= fhlfitkb [fynehbs

evfcgby’klt,f eahjcj,fc lf fct brdfhf[zbyt,c cfmvtt,cj6 ofbcbcbyf

oe[tk lf fvbs thsudfhb rjvghjvtnbht,f cwflf smdtyb6

vfuhfv fhf wbkb cofvj-vtsmb6 vbdf[fkt lf bmdt vjdfrtnbyt7

_ hjujh6 wbhfv= 2c[df upf fh tmyt,jlf fkf,s7 ufunfy]t6

xtvj=3

_ hfnjv ubrdbhs9= kthofvbdbs vth.tdb mfkbf7 frb6 fv,j,c [ewtcb6*

ltlfsf ,eyt,f bohj fhcj6 [jkj itmcgbhc se dthoveyt-

,bs6 vskfl fhfhfj,f eylf thmdfc vfc7 vjrktl6 vt cfzbhjpt vtnb

itvbn.dbf smdtyc itcf[t,8 dbwb6 hf vbptpbs xfecfahlf tyuehib

vj,fyfdt vbkfylfhc lehe7 fhw bvbc lfcrdyf ufvbzbhlt,f f[kf6

se hf vjnbdbs fh lfbnbhts vfvblf lf ,b’f6 ’vbcidbkb6 ’vf7 yfbyafhmnfkc

fhfathb vbubufds6 yjxtdbx6 ufvjn.lbs6 hjv itibylbs6

iby xfbrtnts lf fvbs lehec hbc[dfc lftvfkts7 odhbkf vjvb.dyty

kfvgbcf lf [fynehbc vrthlbc fv,fdbw6 c[dfw777 se ubylfs smdtyb

vnhtlb fvjh’fkj,bcfufy db[cyf6 f,fpfyfcf lf cflbkc vbvb[tljc=

vfi6 fct6 gbhdtkfl hjvtkvf lfbyf[ts vbkfylfhb9=

_ vt6 yfyfut6 vt= _ smdf [vbc rfyrfkbs wfhj veiembfv7

_ rjyrhtnekfl cfl lf hfyfbh dbsfht,fib9=

_ vfiby tc cf[kb ]th rbltd fityt,ekb fh udmjylf6 yfyfut6 bv

’dtkib dw[jdhj,lbs7 vjvtxdtyf6 sbsmjc xtvc afy]fhfib dbqfw

bzdhbnt,jlf7 lfv,eh’ukf7 yjxjc vbde]brfdt6 vfuhfv tc efhtcb

vibifhff7

ity vb[tltj6 vbxehxekf6 ufdobt afhlf lf hfc [tlfdty xtvb

cfvbot sdfkt,b9= fbdfypt fh lfctbhyj,c ltlfij,bkf vbkfylfhb9=

[tkfl fhlfitkbcfrty ufdmfylb7 vt lf xtvvf idbkvf itdb.dfyts

iby7 fvmdt.ybehbc fhfathb tn.j,jlf7 ve[kt,fvlt nfkf[ib

fvjcdhbkc udbhbkt,b lftrhbaf upflfupf7 ufvjdukb]t .dfdbkt-

,b lf dbchjkt kfafhjib7 lbdfypt ofvjdfodbyts7

_ nfkf[bfyb ofvjfodbyts lbdfypt9=

_ fhf6 ]th ofvjdf]byts6 vtht vt cfqfvehbcfsdbc ufddfhlb vtjht

jsf[ib lf hjwf vjd,heylb6 lfdbyf[t6 hjujh fy]qhtdlf

fhlfitkb f’fu’fut,ekc7 xfdfwdb ,fv,fpbbc cfqfvehb7 qevtkc

itdexbx[byt6 yfzfpt xfvjrblt,ekb dtlhj fibibylf7 vbyljlf at-

267

More magazines by this user
Similar magazines