Untitled

nplg.gov.ge

Untitled

AHSJCFYB ZBFYZDTKF

_ hfnjv cfereyjl fh lfvt[ezt,f eqbhcb h’kbc ufvjv’t,ytkb

sdfkt,b9= _ tatht,jlf wfhnj nf[npt ufe[ltkfl ufi[kfhsek

df;bidbkc7 vbntdt,fc6 gfnbt,fc bs[jdlf vtvrdblhbcfufy7

vtht vbkfylfhcfw enr,t,jlf7 j]f[bc vjfvfut6 wbkbcofvt-

,bs vjofvkekb vteqkbc sfyflujvfc txbxbyt,jlf7

_ yehw ity ufbvofht, cbwjw[ktc6 _ fhbut,lf h’fkc6 _ yese

dth fvxytd6 ’vbcsdbc ufotekb cbrtst [fk[vf hjujh xfvjfhsdf9=

xtvb bjnbcjltyf [fshb hjv umjyltc6 df;bidbkc fh lfvbqegfdlb7

f,f6 rfhufl ufb[ctyt6 bvsfdbsdt hfyfbhfl fvjubhxbt6 uekpt

vjub[ent7 o.fkib vb.hb itypt lfv.fht,ek bvtlt,c9= lfsvt

cbfvf.t6 itehbulb ityc qdtnthbf mvfhc= _ tvelfht,jlf .tkufvjotdbs7

vbkfylfhb rb mdbsbyt,lf6 mdbsbyt,lf7

ecfpqdhj thsuekt,bc whtvkb wfhj veiembfc it’hfdlf6

sevwf idbkbc ufycfwltkb uff]bmt,lf7

_ serb hfvt lftvfhsf fhlfitkc6 bwjlt6 xtvbdt [tkt,bs vjubqt,

,jkjc= fvlty [fyc bvbcsdbc ewlblb6 hjv vtht ths,fifl

lfutqegf9= egjdfhb itubsdbct6 efhfahj itubdhljvt6 ufcdb6 ufzfvt6

xfufwdb lf lfuf[eht6 sdfkb lfde[ezt cfpjufljt,bc fphc

lf xtvb vjudfht fyutkjp idbkc ituhst6 rfhufl vb[lb cfvfubthjc6

qvthsvfyb6 rfhufl= _ fyfvect,lf6 vfuhfv vbkfylfhb .jdtkudfh

lfvwbht,fc vjhxbkfl bsvtylf7 ,jkjc ltlfvsbkb wbhf

irdbsbybfcfw uflfcodlt,jlf7 co.tdkblf zfybt,cf lf fkb’jybt,c

ijhbc rtltkbdbs fqvfhsek 2wehe ufe[fhtkc37

_ [fk[b hfc bn.dbc6 yfstcfdt,fl thut,bfy6 thsvfytscj6 fvjbxtvf

cfakfdib fhlfcf.tyt,tkvf lf aehbhtvpt it.dfht,ekb ,bzbcsdbc

[tkb fvbrhf6 lfcfrfhufdib uflfvb[dtof7 rjxbfcfsdbc yfceahfkb

se bdfhut,lf6 yese fhlfitkbcfsdbc sfdfyrfhf dthf9=

_ bqdfh’kt,jlf7

wbhfc [ctyt,fpt vbkfylfhb fvf.fl ofvjbvfhst,jlf7 evwhjc

mfkbidbkc6 sesehbfc6 lfodlt,jlf7

_ oflbs6 oflbs6 ertstc flubkfc vb,h’fylt,jlts bmyt,f6 _

vbfltdyt,lf wfhj7

vbvfhsdbc phlbkj,bs ajhvfc h’kbc fpyfehekb ofhvjvfdkj,bc

lfcfvwbht,kfl vjbidtkbt,lf7

_ cb,thtib vfbyw dbcofdkt zref7 fhlfitkbc itcfathbcc fob

vfbyw ufvjd’t,yb hfvtyfbhfl= _ wjat,c .hblf wfhj veiembf6

vfuhfv uf’tdt,ekb h’fkb cfyfv rb,bc cfat[eht,c xffsfdt,lf6

271

More magazines by this user
Similar magazines