Untitled

nplg.gov.ge

Untitled

UEHB JNJ,FBF

qfvbc cfafcehb ]bkljf= _ es[hf lf vbofpt lffs[kbif zryj-

,fitgfhekb .dfdbkt,b7 sbsmjc e[ctyt,tkbfj6 at[bs ufchbcf

bcbyb lf gfnfhf vfhskfw vjthblf bv udbhbkt,c6 cfyfv reynf

mj,fkbfc yfcf[kfhpt lfrhtabkb fh itvjb’qjkf [fk[vhfdfkb

jsf[bcfrty7

ewt, .dtkfcfsdbc vjekjlytkfl cfqfvehbcfvfhf vbkfylfhb

kjubypt ofvj]lf6 sesehbfc oby ve[kt,pt lftidf7 .tkfodfhsek

udbhbkfc qth-qthfl fhsvtdlf7 vtht vrkfdt,pt

lfcdtyt,ekb .dfdbkt,bs wtht,pt ofyfhyfhlf6 lf,phbfklf7

wyj,bcvj.dfhtyb rb vjw,bthj,lyty6 vjmdtimdtij,lyty7 sbsmjc

cfcecyfdc eafcjl fhbut,lyty7

yjxj fkb’jybf .fkbjyc ufvfhsfdlf7 h’fkc vbvbyjct,ehb

tklbs ufpjvfdlf7 esdfksdfkt,lf mfkc6 hjvtkcfw w[jdtkb

ifhfdfyltlb ufvjwkjlf6 vrthlpt wblf ,fdidb vbtrhf lf zthc

vbintht,jlf7 yjxj fhfhct,ekbc fvjrbs[dfc wlbkj,lf6 fhrdtdlf6

vbkfylfhcfw wbhfcfdbs [jv fh itthw[dbyf vfylbkb6 ’bhb

[jv fh ufvjts[fhf fhlfitkbc rfwj,bcfsdbc se .dtkfathb

itvs[dtdbc ,hfkb b.j7

jlf,fltkb ltlfrfwt,b res[tib .dfdt,bdbs vbc[lt,jlyty6

sesehbfc cvtybcfsdbc vbeodljvtkc xehxekt,lyty6 xehxekj,lyty7

ujujyf fn.j,lf6 hjv lqtt,b lf vj.ehfltyb ltlbc

cbkfvfptc ite,hfkt,kfl ’fhwfdlyty7

wfhj veiembfc ufhitvj brhb,t,jlyty bcbyb5 gbhvjrevekt-

,b6 sdfkxfwdtybkt,b lf w[dbhlfztz.bkt,b7 fct neht,bc [hjdf

itvjthrfkt,f [jkvt lfzhbk mjh,elfc7 at[frhtabs6 cfv’bvht-

,bs vjaecaect,lf lf vjbqeyt,jlf yfstcfd-vtpj,tkb7 vjxdtyt,bsb

sfyfuh’yj,bs sfdc uffmytdlyty6 ,fkbimdti [tkc itfweht,lyty6

fy bmbs6 cfcnevhj jsf[ib ufikbk vfublfpt ’qdtyc f[dfdt,lyty7

bv cfcsevfkc wfhj vjfrbs[fdlf vjudbfyt,bs6 vjvezek

aekc [fkfsbc ]b,tib uffmfyt,lf lf vtht mcjdfufxfqt,ek

ifdjcfy mfkt,c cfxemfhc thsbfsfl vjfxdtyt,lf7

vfc itvltufw6 hfw vbkfylfhbc cbcgtnfrtib .dtkf lfhoveylf6

hjwf e,tleht,bc rdbhbcsfdpt6 xtvthw[b6 lehe6 xtvthw-

[bj*6 ofvjf,jlf cytekc6 hjwf cfcfvfhskj tmcgthnbc ve.fbsj-

,bcf lf lehec wbkbcofvt,fib v[bkt,bc vtht vbkfylfhbc it,qfkek

gfnbjcyt,fc cfvfhw[dbyj ,hfklt,f xfvjijhlf6 wfhj

274

More magazines by this user
Similar magazines