Untitled

nplg.gov.ge

Untitled

UEHB JNJ,FBF

_ ]th vfbynthtct,c6 hfc eidht,jlf smdtyb vteqkt fv [tk-

]j[c7

_ hf dbwb6 ,f,ef6 vujyb itdexbx[byt thsb-jh]th7

_ rvfhf6 rvfhf= vskfl athlb itdeyuhbt-vtsmb6 rb fh vbsmdfvc7

uflbs .dtkfyb= vfhnj lfvnjdts fdflv.jasfy= cehfsb bctlfw

yfstkbf7 ufvjlbc6 hjv smdty ufthsbfyt,ekb ’fkbs c]blbs

ijrib xfdfhlybkc6 lf fvbs [tkc eo.j,ltc vfcib nfmnbkehb6

it[t,bsb cbylhjvbc xfvj.fkb,t,fc7 vjhxf6 fhf9= _ sdfkb sfkib

ufecojhf ,jyljv vbkfylfhc7 mfkvfw kvj,bthfl it qbvf6

_ rbltd thsbw6 tc erdt dsmdty ut[t,fs6 yjxjtdbx= e,tleh itvs[dtdfvlt

hfvltyb [ybs flht umjylfs ito.dtnbkb cmtcj,hbdb rfdibhb

wjksfy9

_ dth db[ctyt,7 2.dtkfathb bwbc37

_ ufb[ctyts6 tu fewbkt,tkbf=

_ cbvfhskt se ubylf6 pecnfl bv lqblfy67 hfw rjxbf uflfb[dtof

cjakblfy7 [fynehf hdf sdbcf b.j vujyb6 sesehbf rb vjudbfyt,bs

ufxylf7

_ ufvjlbc6 hjv vstkb tmdcb otkboflb777 smdty6 w[flbf6 ut.jkt,jlfs

dbyvt gfhnybjhb6 vfuhfv _ vbkfylfhb6 vbkfylfhc9=

_ tu ufvjhbw[ekbf=

_ gtytkjgtc thsuekt,f= .dtkf fm fhbc9 _ vbe,heylf ,jylj

fdflv.jac7

_ rb6 .dtkf6 _ egfce[f vbkfylfhvf7

_ vfiby vjda[brjs lf uflfde’f[js tyuehib7

_ vtht lf fh ufwjw[klt,bfy9=

_ utrflht,f9= _ [tkt,b ufifkf ,jyljv6 _ uflf.fht6 yfvwtwbs

fh lfnjdj= vfrhfntkb b.jc7 tct bub6 .tkc zhblb sesehbfc6

cf[ec hjv fh ofthsvbf bvbcsdbc6 vfuhfv ufufcohj tivfrbc at[vf7

lfhxf ityb vnthb cflvt9

_ yoe=

_ jlf6 vbs ertstcb7 yf[t6 hfv[tkf ubcjct,b fmdc afy]ht,c7

hjvw fh lfut[jwf bcbyb6 hjvtkb thsb itvjfqotdlf9= fob ofvjojkfw

itb’kt,f7 mesesjt,b ubv’bvlt,f6 ubv’bvlt,f777 sesehbfc

at[bc [vf bcvbc rb,tt,blfy777 o.fkb x[hbfkt,c777 rbleht,b

fqfh utvjhxbkt,f777 nr,bkpt nr,bk vjstysbkj,fc

276

More magazines by this user
Similar magazines